Bekendmakingen Bovengemeentelijk

Openbare onderzoeken en bekendmakingen van bovengemeentelijk niveau. Dit kunnen provinciale, regionale, federale, Europese,… zijn.

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan K-R8 - Aankondiging Raadpleging bevolking 8/10/2019 tot en met 6/12/2019

Aankondiging

Politiebesluit captatieverbod (besluit van 4 september 2019 - gepubliceerd 10 september 2019)

Politiebesluit opheffing brandgevaar (besluit van 19 augustus 2019 - gepubliceerd 20 augustus 2019)

Goedkeuring wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan vervangt twee vorige uitvoeringsplannen, namelijk het plan 'Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA)' en het plan 'Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen'.

Het nieuwe plan kreeg vorm in nauwe samenwerking met de VVSG, Interafval, Go4Circle en andere actoren in de afval- en materialensector. Daarnaast hielden we bij de opmaak ook rekening met Europese richtlijnen, evaluaties van vorige plannen en wetenschappelijk onderzoek.

Het plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven toe en legt de  focus op het lokale niveau.

Op 17 mei 2019 keurde de Vlaamse Regering de wijziging aan dit uitvoeringsplan goed. Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen, alsook het volledige Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages kan u downloaden via https://www.ovam.be/uitvoeringsplan?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=goedkeuringwijziginguitvoeringsplanhuishoudelijkafvalengelijkaardigbedrijfsafval&utm_content=hier+vindt+u+de+gewijzigde+teksten

 

Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod – afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met uitzondering van de Oostkustpolder en de Nieuwe Polder Blankenberge (Besluit 24/07/2019 - gepubliceerd 24/07/2019)

Politiebesluit van de gouverneur betreffende brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen (Besluit 23/07/2019 - gepubliceerd 24/07/2019)

 

Politiebesluit gouverneur verkiezingen 2019 (gepubliceerd 4/04/2019) en PV

 

Tweede partiële herziening provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen - openbaar onderzoek

bekendmaking

 

Politiezone VLAS — gebruik van bodycams/dashcams door de politiezone VLAS — principiële toestemming

gebruik van bodycams

Aanpassing van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval - ontwerp

https://www.ovam.be/ontwerp-van-wijziging-van-uitvoeringsplan-huishoudelijk-afval-en-gelijkaardig-bedrijfsafval

 

Politiebesluit van de gouverneur betreffende watergebruik in de provincie West-Vlaanderen van 13 september 2018

onbevaarbare_opheffing.pdf

 

  Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

publieke_inspraak_aanpak_stikstof.pdf

 

Politiebesluit van de gouverneur betreffende watergebruik in de provincie West-Vlaanderen van 2 augustus 2018

besluit_1.8.2018.pdf

persbericht_waterschaarste_20180801.pdf 

 

Besluit van de gouverneur betreffende waterschaarste en droogte in de provincie West-Vlaanderen van 19 juli 2018

besluit_droogte_waterbeperkende_maatregelen_180719.pdf

besluit_droogte_brandgevaar_180719.pdf

 

   Bekendmaking Politiebesluiten 28 juli 2017

verlenging_captatie_leiebekken

verlenging_captatie_recreatieve_doeleinden

 

  Bekendmaking Politiebesluit Gouverneur 3 juli 2017

Politiebesluit beregening vanuit waterlopen  

Politiebesluit drinkwater  

Politiebesluit Leiebekken

 

 Bekendmaking Politiebesluiten Gouverneur 21 juni 2017

Politiebesluit Leiebekken   

Politiebesluit drinkwater     

 

 Bekendmaking Politiebesluit Gouverneur 19 juni 2017

 Politiebesluit