Bekendmakingen Bovengemeentelijk

Openbare onderzoeken en bekendmakingen van bovengemeentelijk niveau. Dit kunnen provinciale, regionale, federale, Europese,… zijn.

 

Openbaar onderzoek digitale atlas waterlopen (1/09/2021  - 28/02/2022)

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kunt u het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be.

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.

Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.

Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in uw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

Alle informatie is te raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be.

Directe link: https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas

Opmerkingen kunt u via dezelfde website indienen of aan uw gemeentebestuur overmaken: omgeving@kuurne.be met vermelding: opmerkingen digitale atlas.

 

 

Openbaar onderzoek nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ (16/08/2021 - 15/10/2021)

De omschakeling naar een circulaire bouweconomie in Vlaanderen is nodig en niet alleen om de uitdagingen van de klimaatsverandering aan te gaan. We moeten ook efficiënter met grondstoffen omgaan en onze impact op het milieu moet verminderen.

Het nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ geeft vorm aan deze circulaire ambities voor de Vlaamse bouwsector, en dit voor de periode 2022 tot 2030.

De doelstellingen voor circulair bouwen in het nieuw beleidsprogramma dragen dan ook bij aan de maatschappelijke uitdagingen die gekoppeld zijn aan het inzetten van materialen en hulpstoffen. De grootste focus ligt op het circulaire beheer van materialen die zich in bestaande bouwwerken bevinden en op de circulaire keuzes bij het ontwerpen en (ver)bouwen van nieuwe of te vernieuwen bouwwerken.

Dit beleidsprogramma vormt het nieuwe kader voor de overheid en de bouwsector om vanaf 2022 tot 2030 samen stappen vooruit te zetten richting een circulaire bouweconomie. Vele betrokken sectororganisaties, overheden, onderzoeksinstellingen, VVSG, gemeenten, bedrijven,… hebben actief meegewerkt aan dit ontwerp-beleidsprogramma.

Voor de Vlaamse Regering dit ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ kan goedkeuren, loopt er vanaf 16 augustus tot en met 15 oktober 2021 een openbaar onderzoek.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen overmaken per e-mail via beleidsplanbouw@ovam.be of per post naar de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

U kan het nieuw ontwerp-beleidsprogramma raadplegen op de OVAM website.

 

Openbaar onderzoek bodemsaneringsproject (6/08/2021 - 5/09/2021)

Bekendmaking openbaar onderzoek

Bodemsaneringsproject deel 1

Bodemsaneringsproject deel 2

Bodemsaneringsproject deel 3

Bodemsaneringsproject deel 4

Bodemsaneringsproject niet-technische samenvatting

Kennisgeving/ ontwerp-MER Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 (30/7/21 - 2/8/21)

Het Departement Landbouw en Visserij heeft de procedure opgestart voor het opstellen van het plan-MER voor het Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Daarbij werd ervoor gekozen de voorgestelde methodologie, die in de kennisgeving wordt beschreven, al verder uit te werken tot een ontwerp-MER. Het Team Mer verklaarde de kennisgeving/ontwerp-MER van dit dossier volledig op 13/07/2021.

Landbouwbeleid 2023-2027

Uitspraak inzake conformiteit van een gefaseerd bodemsaneringsproject (27/04/2021 - 26/05/2021)

Conformiteitsattest

Openbaar onderzoek bodemsaneringsproject (3/03/2021 - 2/04/2021)

Bodemsaneringsonderzoek document 1
Bodemsaneringsonderzoek document 2
Bodemsaneringsonderzoek document 3
Bodemsaneringsonderzoek document 4
Bodemsaneringsonderzoek document 5

Openbaar onderzoek ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022 – 2027 (15/09/2020 tot en met 14/03/2021)

De plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022-2027 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico en het waterschaarste- en droogterisico te verminderen. Meer info via www.volvanwater.be

Politiebesluit van de gouverneur ivm seizoenarbeid (besluit van 14/10/2020 - gepubliceerd 14/10/2020)

Politiebesluit van de gouverneur tot opheffing politiebesluit captatieverbod onbevaarbare waterlopen (besluit van 1/10/2020 - gepubliceerd 06/10/2020)

Bekendmaking lijst leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte (gepubliceerd 09/09/2020)

Politiebesluit waarnemend gouverneur West-Vlaanderen ivm seizoenarbeid (besluit van 6 augustus 2020 - gepubliceerd 6/8/2020)

Wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 12 juni 2020 keurde de Vlaamse Regering een addendum aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Deze wijziging betreft een aanpassing van hoofdstuk 10 over de doelstellingen zwerfvuil tegen 2022 en is een vervolg van de wijziging van 2019.
Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen, alsook het volledig Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages en het verslag vindt u op https://www.ovam.be/uitvoeringsplan  

Politiebesluit captatieverbod onbevaarbare waterlopen (besluit van 12 juni 2020 - gepubliceerd 12/06/2020)

Politiebesluit captatieverbod onbevaarbare waterlopen (besluit van 3 juni 2020 - gepubliceerd 4/06/2020) 

Politiebesluit captatieverbod onbevaarbare waterlopen (besluit van 25 mei 2020 - gepubliceerd 26/05/2020)

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan K-R8 - Aankondiging Raadpleging bevolking 8/10/2019 tot en met 6/12/2019

Aankondiging

Politiebesluit captatieverbod (besluit van 4 september 2019 - gepubliceerd 10 september 2019)

Politiebesluit opheffing brandgevaar (besluit van 19 augustus 2019 - gepubliceerd 20 augustus 2019)

Goedkeuring wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan vervangt twee vorige uitvoeringsplannen, namelijk het plan 'Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA)' en het plan 'Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen'.

Het nieuwe plan kreeg vorm in nauwe samenwerking met de VVSG, Interafval, Go4Circle en andere actoren in de afval- en materialensector. Daarnaast hielden we bij de opmaak ook rekening met Europese richtlijnen, evaluaties van vorige plannen en wetenschappelijk onderzoek.

Het plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven toe en legt de  focus op het lokale niveau.

Op 17 mei 2019 keurde de Vlaamse Regering de wijziging aan dit uitvoeringsplan goed. Een overzicht van de goedgekeurde wijzigingen, alsook het volledige Uitvoeringsplan met de gewijzigde passages kan u downloaden via https://www.ovam.be/uitvoeringsplan?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=goedkeuringwijziginguitvoeringsplanhuishoudelijkafvalengelijkaardigbedrijfsafval&utm_content=hier+vindt+u+de+gewijzigde+teksten

 

Politiebesluit van de gouverneur betreffende captatieverbod – afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen met uitzondering van de Oostkustpolder en de Nieuwe Polder Blankenberge (Besluit 24/07/2019 - gepubliceerd 24/07/2019)

Politiebesluit van de gouverneur betreffende brandgevaar in de provincie West-Vlaanderen (Besluit 23/07/2019 - gepubliceerd 24/07/2019)

 

Politiebesluit gouverneur verkiezingen 2019 (gepubliceerd 4/04/2019) en PV

 

Tweede partiële herziening provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen - openbaar onderzoek
bekendmaking

Politiezone VLAS — gebruik van bodycams/dashcams door de politiezone VLAS — principiële toestemming
gebruik van bodycams

Aanpassing van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval - ontwerp
https://www.ovam.be/ontwerp-van-wijziging-van-uitvoeringsplan-huishoudelijk-afval-en-gelijkaardig-bedrijfsafval

Politiebesluit van de gouverneur betreffende watergebruik in de provincie West-Vlaanderen van 13 september 2018
onbevaarbare_opheffing.pdf

Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof
publieke_inspraak_aanpak_stikstof.pdf

Politiebesluit van de gouverneur betreffende watergebruik in de provincie West-Vlaanderen van 2 augustus 2018
besluit_1.8.2018.pdf
persbericht_waterschaarste_20180801.pdf
 

Besluit van de gouverneur betreffende waterschaarste en droogte in de provincie West-Vlaanderen van 19 juli 2018
besluit_droogte_waterbeperkende_maatregelen_180719.pdf
besluit_droogte_brandgevaar_180719.pdf

Bekendmaking Politiebesluiten 28 juli 2017
verlenging_captatie_leiebekken
verlenging_captatie_recreatieve_doeleinden

Bekendmaking Politiebesluit Gouverneur 3 juli 2017
Politiebesluit beregening vanuit waterlopen  

Politiebesluit drinkwater  

Politiebesluit Leiebekken

Bekendmaking Politiebesluiten Gouverneur 21 juni 2017
Politiebesluit Leiebekken   

Politiebesluit drinkwater     

Bekendmaking Politiebesluit Gouverneur 19 juni 2017
 Politiebesluit