Omgevingshandhaving voor een leefbare gemeente

vluchtfoto seizoenwijk kuurne

Als bestuur willen we onze gemeente leefbaar houden en over die leefbaarheid waken. Daarom hechten we veel belang aan omgevingshandhaving. Dat gaat niet zonder de regels inzake stedenbouw en milieu goed op te volgen en na te leven. De gemeente heeft dan ook het Beleidsplan Omgeving goedgekeurd. Dit plan dient als leidraad voor een efficiënte en doeltreffende aanpak.

 

Het beleidsplan bepaalt prioriteiten op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Overtredingen op die prioriteiten volgen we op, maar we screenen en controleren ook proactief.

Ook de overtredingen die niet als prioritair zijn gemarkeerd, stellen we vast en volgen we op. We voeren dus geen gedoogbeleid.

Een gave en gehandhaafde omgeving

De handhavingstaken worden uitgevoerd in samenwerking met lntercommunale Leiedal. Zij heeft de expertise in huis over hoe je bouw- en milieumisdrijven aanpakt en beschikt over gekwalificeerd personeel dat kan optreden als verbalisant ruimtelijke ordening en toezichthouder milieu. Die handhavers staan in nauw contact met de politie, de gemeentediensten, de hogere overheid en het parket.

Voor de goede orde

Niet vergeten: als je werken plant, informeer dan vooraf bij het omgevingsloket of je al dan niet een omgevingsvergunning nodig hebt.