Zittingen gemeenteraad

Op deze webpagina vind je de informatie terug die de burgemeester bekend maakt overeenkomstig artikel 285 van het decreet lokaal bestuur (DLB) en artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 2018.

Je kan de besluiten inzien of er afschrift van krijgen overeenkomstig de voorschriften van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (hoofdstuk 3).  Je richt daartoe een schriftelijke vraag aan de algemeen directeur. De aanvraag bevat de naam en het adres van de aanvrager, de informatie die nodig is om het gevraagde bestuursdocument te identificeren en -zo nodig- het belang bij inzage of afschrift. 

Je kan tegen een genomen besluit klacht indienen bij de Vlaamse regering of de provinciegouverneur. We verwijzen hierbij naar klachtenwegwijzer op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Je vindt de agenda, toelichting, besluitenlijst en notulen/verslagen terug op 'Digitale omgeving bekendmakingen'  (vanaf april 2021) en klik verder op kalender.

 

2024

Agenda Gemeenteraad 30 mei 2024

Agenda OCMW-raad 30 mei 2024

Lijst met data voor het jaar 2024