Heulebeekdomein

Naar alle waarschijnlijkheid behoorde het Heulebeekdomein als plantengemeenschap in vroeger tijden tot het Elzen - Vogelkersverbond, meer bepaald de associatie Essen - Iepenbos, zonder twijfel één van onze fraaiste en soortenrijkste bosplantengemeenschappen met een weelderige groei in alle lagen van de vegetatie. In de struiklaag groeit vaak Aalbes en Gewone vlier. In de kruidlaag kan Speenkruid bijzonder talrijk zijn, naast een hele reeks andere mooie bloemen. Voorjaarsbloeiers zowel als stikstoflievende ruigtekruiden komen voor, zodat de kruidlaag een lente- en een zomeraspect heeft.

Het terrein langs de Heulebeek te Kuurne, met een oppervlakte van om en bij de 2 ha, is een restant van vochtige valleigronden die sinds mensenheugenis in gebruik werden genomen als wei- en hooiland. Het domein is eigendom van de gemeente Kuurne en kreeg op het gewestplan de bestemming "Parkgebied". Doorheen het gebied loopt een 700 m lang wandelpad. Gezien de sterke verstedelijking in onze regio is het merkwaardig dat het Heulebeekdomein als restant van de oorspronkelijke valleibiotoop bewaard is gebleven. Vooral het zeggeveld en de omgeving van de twee poelen hebben grote biologische waarde. Het beheer is er onder meer op gericht om in het bos enkele open ruimtes te behouden om de vegetatie van de vroegere vochtige hooilanden (dotterbloem, pinksterbloem, echte koekoeksbloem...) in stand te houden.

Het domein doet ook dienst als overstromingsgebied voor de Heulebeek, waardoor het 's winters periodiek moeilijk toegankelijk kan zijn. Het wordt beheerd door de gemeente met advies van de Gemeentelijke NatuurCommissie. 

In 2007 werd op de zuidelijke oever een weiland aangekocht dat als hooiland wordt beheerd en waarop langs de zuidelijke en westelijke grens een forse houtkant werd aangeplant. Deze uitbreiding is momenteel nog niet toegankelijk.

Ontdek het Heulebeekdomein

Historiek Heulebeekdomein

Wandelbrochure

Waarnemingen in het Heulebeekdomein

Waarnemingen fauna en flora hb 2004-2018

Waargenomen soorten oplijsting en info

Foto's uit het Heulebeekdomein