Stormschade

Indien u zelf schade hebt ondervonden ten gevolge van de storm is het belangrijk om de volgende tips in acht te nemen.

 1. Maak een inventaris van de schade

Maak foto’s van de schade voor een eventuele aangifte bij de verzekering en om de vergoedingsprocedure te versnellen. Hou de beschadigde goederen bij mocht een expertise nodig zijn. Zoek de bewijsstukken van de aankoop van de beschadigde goederen op (originele facturen, garantiecertificaten, foto's) die je de verzekering kan overhandigen. Hoe completer je dossier, des te sneller de schade zal geregeld zijn.

 1. De brandverzekering dekt storm altijd

De waarborgen storm en overstroming zijn verplicht opgenomen in de brandverzekering voor woningen en kleine handelszaken. Onder storm moet verstaan worden: de orkanen en stormwinden die binnen een straal van 10 km rond het aangeduide gebouw vernieling, breuk of beschadiging veroorzaken aan: hetzij tegen deze winden verzekerbare constructies, hetzij andere gelijkaardige goederen, ofwel op het dichtst bijgelegen waarnemingsstation van het Koninklijk Meteorologisch Instituut een topsnelheid van minstens 100 km per uur bereiken.

Lees op de website van de Federale Overheidsdienst Economie (rubriek verzekeringen) alle details over de verplichte dekking van stormschade in brandverzekeringspolissen.

 1. De storm heeft jouw voertuig beschadigd

Geef het schadegeval zo snel mogelijk aan bij jouw omnium autoverzekeraar, ook al is het mogelijk dat een derde aansprakelijk is. Zelfs in polissen met een beperkte omnium zijn de "natuurkrachten" een standaardwaarborg.

 1. Het kan zijn dat je aansprakelijk bent

Behalve bij overmacht (extreem hevige winden, blikseminslag,...) kan je aansprakelijk zijn als de storm schade toebrengt aan derden. Als het om een gebouw gaat, bevat je brandverzekering een luik "aansprakelijkheid". Voorbeeld: Ze verwijten je een gebrek aan voorzorg omdat jouw dak in slechte staat was of omdat de tak van jouw boom die op de straat gevallen is, rot was. Als je bij een rukwind de controle over je voertuig verliest en schade veroorzaakt, dan zal je aansprakelijkheidsverzekering auto die schade ten laste nemen.

 1. je bent het slachtoffer van nalatigheid

Voorbeeld: tijdens een storm raak je gewond door een vallende dakpan. Het kan zijn dat de eigenaar van die dakpan aansprakelijk is. Raadpleeg jouw rechtsbijstandsverzekeraar - via een aparte of ingebouwde waarborg - om je te helpen een vergoeding te krijgen.

Je leest er alles over in onze brochure over de rechtsbijstandsverzekering.

 1. De storm heeft jouw tuin beschadigd

Voor de tuin gelden specifieke voorwaarden. Afsluitingen van de tuin en tuinhuisjes zijn meestal wel gedekt, weliswaar binnen bepaalde vergoedingslimieten.

Alles over de brandverzekering en de uitbreidingen daarop lees je in onze brochure over de brandverzekering

Wat bij schade na onweer?

Heb je schade geleden, dan hoef je niet te wachten om zélf in actie te schieten. We raden je aan om volgende stappen te zetten.

Stap 1= melding bij uw verzekeraar

Particulieren en ondernemers moeten in de eerste plaats contact opnemen met hun brandverzekeraar. De brandverzekering dekt de meest voorkomende natuurrampen en het is de verzekeraar die zal vergoeden. 

Stap 2 = melding bij de gemeente Kuurne

In sommige gevallen kan je beroep doen op het Vlaams Rampenfonds. Hiervoor moet het schadefeit erkend worden door de Vlaamse Regering als algemene natuurramp. 

De gemeente Kuurne verzamelt alle informatie (aantal schadegevallen, soort schade, raming schade,..). We kunnen daarbij jouw hulp gebruiken. Volgende gegevens hebben we nodig:

 • naam, adres, telefoonnummer, emailadres
 • korte omschrijving van de geleden schade
 • foto’s van de schade
 • een raming van de kosten

Registratie als schadelijder bij de gemeente Kuurne is aangewezen maar niet verplicht. Wie deze informatie tijdig bezorgt aan de gemeente, wordt door de gemeente verder op de hoogte gehouden. Bij een eventuele erkenning als ramp zullen de nodige documenten automatisch bezorgd worden.

Je kan alle gegevens doormailen naar de noodplanningscoördinator Andy Deprez, andy.deprez@kuurne.be.

Info voor land- en tuinbouwers

Land- en tuinbouwers die schade leden, kunnen de samenkomst van de schattingscommissie aanvragen.

De samenkomst van de schattingscommissie kan u per mail aanvragen via de milieuambtenaar Jean-Marie Ongenaert, jeanmarie.ongenaert@kuurne.be of telefonisch via het nummer 056 73 71 46.

Verder verloop erkenning van de natuurramp

De gemeente Kuurne bezorgt de verzamelde informatie aan het Vlaams Rampenfonds.

Het Vlaams Rampenfonds verzamelt alle wetenschappelijke en financiële informatie die nodig is om een dossier samen te stellen. De minister-president legt het erkenningsdossier aan de Vlaamse Regering voor, die beslist over de goedkeuring.

Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp. Als de ramp officieel erkend wordt, kan u via onderstaand aanvraagformulier een schadedossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds. Wie een raming van kosten gemeld heeft bij de gemeente, ontvangt automatisch het aanvraagformulier.

Onderstaand aanvraagformulier bevat de volgende deelformulieren …

 1. Een algemeen formulier voor natuurlijke personen en rechtspersonen
 2. Vijf bijzondere formulieren:
  • Formulier A: voor gebouwde onroerende goederen en beweegbare woonlokalen
  • Formulier B: voor roerende goederen van dagelijks of huiselijk gebruik en voertuigen
  • Formulier C: voor roerende goederen aangewend voor alle beroepsbedrijvigheden, met uitzondering van de landbouw
  • Formulier D: voor landbouwschade, oogsten, veestapel
  • Formulier E: voor gronden, aangewend voor beroepsdoeleinden, en bosaanplantingen
 3. Een samenvattende lijst van bij te voegen documenten
 4. Gegevensfiche voor voertuigen

AANVRAAGFORMULIER

Je hebt daarna drie maanden tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om een schadedossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds. 

Het Vlaams Rampenfonds behandelt jouw aanvraag in opdracht van de gouverneur van de provincie waar de schade geleden werd. De gouverneur beslist over de vergoedingen.

Voor meer informatie hierover verwijzen we naar www.bestuurszaken.be/rampenfonds.

Iemand die zich niet meldt kan later, waneer de ramp officieel erkend is, nog beroep doen op het rampenfonds. Op voorwaarde dat de gemeente opgenomen is in de omschrijving van het rampgebied.

Moet je zaken zoals lekkend dak of andere schade die niet kan wachten op herstel, snel herstellen, maak dan een zorgvuldige beschrijving en hou alle documenten bij die te maken hebben met deze herstelling (offertes, beschrijvingen, facturen).