Reglement huur repetitieruimte

In het Woonhuis in de Hoeve Vandewalle is 1 repetitieruimte ter beschikking voor actieve muziekbeoefening. De repetitieruimte beschikt over drie opbergruimtes die apart afgesloten kunnen worden.

Artikel 1:  Begrippen.

Muziekgroep: In dit reglement wordt onder het begrip “muziekgroep” verstaan een groep muzikanten die of een muziekensemble dat muzikale arrangementen speelt of improviseert. Regelmatige gebruiker: In dit reglement wordt onder het begrip “regelmatige gebruiker” verstaan de gebruiker die de repetitieruimte minstens 8 keer per half jaar huurt. Losse gebruiker: In dit reglement wordt onder het begrip “losse gebruiker” verstaan de gebruiker die de repetitieruimte minder dan 8 keer per half jaar huurt. Repetitieblok: In dit reglement wordt onder het begrip “repetitieblok” verstaan het tijdsbestek gedurende wanneer een gebruiker het repetitielokaal ter beschikking heeft en dat overeenstemt met één van de volgende dagdelen: de voormiddag, de namiddag en de avond. Vrijetijdsdienst: In dit reglement wordt onder het begrip “Vrijetijdsdienst” verstaan de gemeentelijke dienst die gelegen is in het Jeugdcentrum Sint-Michiel (Boomgaardstraat 134, 8520 Kuurne, 056/36.20.50).

Artikel 2: Bestemming accommodatie

Het gebruik van het Woonhuis wordt toegestaan voor actieve muziekbeoefening, met de nadruk op oefenen en repeteren in groepsverband.

Artikel 3: Gebruiksvoorwaarden

De repetitieruimte staat ter beschikking van Kuurnse muziekgroepen. Minstens een derde van de leden van de muziekgroep woont in Kuurne.

Artikel 4: Aanvraag tot gebruik

Het eerste gebruik van een repetitieruimte wordt aangevraagd in de Vrijetijdsdienst, die nagaat of de muziekgroep voldoet aan de gebruikersvoorwaarden. Het college van burgemeester en schepenen beslist of de muziekgroep in kwestie de repetitieruimte als regelmatige gebruiker kan innemen.

Artikel 5: Meerderjarige verantwoordelijke

Elke muziekgroep stelt een verantwoordelijke aan die meerderjarig is. Indien alle leden van de groep minderjarig zijn, wordt een ouder aangesteld als verantwoordelijke. Alle correspondentie tussen het gemeentebestuur en de gebruiker gebeurt via de verantwoordelijke van de muziekgroep.

Artikel 6: Huurprijs en waarborg voor losse gebruikers

Voor losse gebruikers bedraagt de huurprijs van de repetitieruimte van het Woonhuis 5 EUR per repetitieblok en de waarborg 50 EUR. Inbegrepen in de huurprijs:

  • Gebruik repetitieruimte, zoals goedgekeurd overeenkomstig artikel 7
  • Verwarming
  • Sanitair
  • Elektriciteit

Artikel 7: Huurprijs en waarborg voor regelmatige gebruikers

Voor regelmatige gebruikers van de repetitieruimte van het Woonhuis bedraagt de huurprijs 40 EUR per half jaar. Ook de waarborg bedraagt 50 EUR. Inbegrepen in de huurprijs:

  • Gebruik repetitieruimte, met een maximum van 3 repetitieblokken per week
  • Gebruik opbergruimte, in zoverre die ter beschikking is
  • Verwarming
  • Sanitair
  • Elektriciteit

De huurprijs en de waarborg worden gestort 1 week vóór aanvang van het gebruik van de ruimte, op een door het gemeentebestuur via factuur aangegeven rekeningnummer. De gebruiker vermeldt bij het storten de groepsnaam, huur en waarborg repetitieruimte.

Artikel 8: Sleutel

Na betaling van het huurgeld en de waarborg, ontvangt de gebruiker via de Vrijetijdsdienst de gevraagde sleutel. Na elke repetitiedag dient de sleutel van het Woonhuis teruggebracht te worden naar de Vrijetijdsdienst.

Artikel 9: Reservatie repetitieruimte

Regelmatige gebruikers kunnen hun repetitiedata ten vroegste 6 maanden en ten laatste 1 week voor de datum van de repetitie aanvragen. Losse gebruikers kunnen hun repetitiedata ten vroegste 3 maanden en ten laatste 1 week voor de datum van de repetitie aanvragen. De reservatie wordt gericht aan de Vrijetijdsdienst. De Vrijetijdsdienst verwittigt de gebruiker indien een gevraagde repetitie niet mogelijk is.

Artikel 10: Onderhoud en gebruik repetitieruimte

De gebruiker is gehouden de in gebruik genomen repetitieruimte te onderhouden en als een goede huisvader te gebruiken, zonder de aard of de bestemming ervan te wijzigen. Er is onderhoudsmateriaal (een borstel, een trekker en dweil, een emmer, stoffer en blik) voorzien in iedere ruimte. Volgende afspraken gelden: ·    Er mag muziek gemaakt worden tussen 10 uur en 22 uur. ·    Indien de gebruiker materiaal wil opbergen of ophalen, kan dit in overleg met de Vrijetijdsdienst. ·    De geluidssterkte mag het wettelijk maximum van 90 decibel niet overschrijden! ·    Er wordt niet gerookt in het gebouw. ·    Alle deuren zijn dicht tijdens het repeteren. ·    Er wordt niet overnacht in de repetitieruimte. ·    Het lokaal wordt veegschoon en netjes achtergelaten. Eventueel afval wordt meegenomen. ·    Alle stekkers worden uit de stopcontacten getrokken na gebruik van de repetitieruimte. ·    De muziekgroep mag in geen geval wijzigingen aanbrengen aan de verlichting en de elektrische voorzieningen binnen de repetitieruimte. ·    Na elke repetitie sluit de gebruiker de deur van het gebruikte lokaal af en bezorgt de sleutel terug aan de Vrijetijdsdienst. ·    Het personeel van de Vrijetijdsdienst kan te allen tijde de repetitieruimte betreden. ·    Elk toegestaan gebruik van een repetitieruimte is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. ·    Het is verboden om te parkeren op het binnenplein van de Hoeve Vandewalle, behalve gedurende de tijd die nodig is om te laden en te lossen. ·    Zowel de regelmatige als de losse gebruiker dient na elk repetitieblok al het eigen materiaal te verwijderen uit de repetitieruimte.

Artikel 11: Materiaal van de gebruiker

Muziekinstrumenten kunnen worden opgeborgen in de hiervoor voorziene opbergruimtes. Deze opberging gebeurt volledig op eigen risico van de gebruiker. Beschadiging of diefstal van materiaal, door de gebruiker meegebracht, valt volledig ten laste van de gebruiker. Het Gemeentebestuur Kuurne is in geen geval aansprakelijk voor diefstal van of schade aan materiaal dat eigendom is van de gebruiker.

Artikel 12: Schade aan het lokaal

Bij het vaststellen van schade, van problemen of als bovenstaande afspraken niet nageleefd worden, dient zo snel mogelijk contact opgenomen te worden met de Vrijetijdsdienst. Indien kan aangetoond worden dat gebruikers moedwillig schade berokkenen en/of de huidige voorwaarden niet respecteren, dan kan hen de toegang tot de repetitieruimtes tijdelijk of definitief ontzegd worden. De eventuele schade, of nog ten voordele van het gemeentebestuur openstaande bedragen worden afgetrokken van de waarborg of extra aangerekend als dit bedrag niet toereikend is. Dergelijke beslissing zal genomen worden door het college van burgemeester en schepenen na advies van de Vrijetijdsdienst.

Artikel 13: Verzekering

Gemeentebestuur Kuurne voorziet de nodige verzekeringen voor het gebouw. De groepsleden zelf zijn niet verzekerd door het gemeentebestuur. Indien de gebruiker het nodig acht, kan die zelf een verzekering aangaan voor zijn materiaal.

Artikel 14: Duur overeenkomst met regelmatige gebruikers

De gebruikersovereenkomst is van kracht voor een termijn van 6 maanden, waarvan het begin vastgesteld wordt op een door beide partijen overeengekomen datum. Deze termijn wordt halfjaarlijks stilzwijgend verlengd voor de duur van 6 maanden, behoudens opzeg door één van de partijen, uiterlijk 1 maand vóór de vervaldag van de gebruikersovereenkomst en indien de huurprijs voor 6 maanden betaald werd uiterlijk 1 week voor de gebruikersovereenkomst afloopt.

Via het ondertekenen van de gebruikersovereenkomst verklaart de gebruiker zich akkoord met alle bepalingen van desbetreffend reglement.