Omgevingsvergunning

De Vlaamse Regering heeft maatregelen genomen met betrekking tot omgevingsvergunningen in het kader van Corona.

De beslissingstermijnen voor lopende dossiers zijn in het kader van corona-maatregelen vanaf 24 maart verlengd. Nieuwe en lopende openbare onderzoeken worden opgeschort.
De beroepstermijn verlengt met dertig dagen.

Meer info vindt u op https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

 

 

Stedenbouwkundige en milieuvergunning in een nieuw kleedje

Vanaf 1 januari 2018 verenigt en vervangt de omgevingsvergunning de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.
Er kunnen vanaf dan geen milieuvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen meer aangevraagd worden, maar beide vergunningen worden geïntegreerd in één nieuwe procedure, namelijk die van de omgevingsvergunning. Met de komst van de omgevingsvergunning verdwijnen de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning volledig. In de toekomst komen de socio-economische vergunningen en de natuurvergunningen ook onder de omgevingsvergunning te vallen.

Bij wie kan je terecht voor informatie in het gemeentehuis?
Voor de gemeente Kuurne werden Soetkin Decaluwé en Jean–Marie Ongenaert aangeduid als Gemeentelijke Omgevingsambtenaar. De gemeentelijke omgevingsambtenaren en hun medewerkers staan je graag te woord indien je met concrete vragen zit. Maak hiervoor best een afspraak.
Particulieren die een aanvraag indienen zonder architect, kunnen zelf hun aanvraag digitaal indienen. Voor bijkomende hulp hierbij kan je enkel nog op afspraak terecht in het gemeentehuis. Wil je je dossier laten digitaliseren door het omgevingsloket, dan vragen we hiervoor een bedrag van 50 euro bovenop de dossierkosten.

 

Kosten

Volgens het Algemeen Retributiereglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 april 2014 en wijzigingen, laatste wijziging in de gemeenteraad van 12 december 2019, gelden volgende tarieven:

Omgevingsvergunning - stedenbouwkundige handelingen - met architect

€ 50,00

Omgevingsvergunning – stedenbouwkundige handelingen -

zonder architect

€ 25,00

Meldingsplichtige stedenbouwkundige handeling

€ 15,00

Omgevingsvergunning - exploitatie inrichting of activiteit

€ 150,00

Omgevingsvergunning – vegetatiewijziging

€ 25,00

Omgevingsvergunning – nieuwe kleinhandelsactiviteit

€ 150,00

Omgevingsvergunning - bijstellen kleinhandelsactiviteit

€ 50,00

Omgevingsvergunning – stedenbouwkundige handelingen- per bijkomende woongelegenheid

€ 25,00

Omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (per lot)

€ 30,00

VK zonder wegenis

€ 50,00

VK met wegenis

Omgevingsvergunning - bijstelling van de verkaveling (per lot).

€ 50,00

Verzoek bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden.

€ 150,00

Meldingsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

€ 50,00

Melding van de overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit.

€ 50,00

Mededeling met vraag tot omzetting van een milieuvergunning naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur.

€ 150,00

Aanvraag voor projectvergadering

€ 100,00

Publicatie in regionaal dag- of weekblad

effectieve kosten

Houden van een informatievergadering

€ 150,00

Verstrekken van inlichtingen in het kader van voorgenomen en effectieve vervreemding en toekenning van zakelijke of persoonlijke rechten betreffende onroerende goederen

€ 60,00

Aanvraag tot schrapping risicogrond

€ 60,00

Digitaliseren van een ingediende aanvraag bovenop de gestelde tarieven

€ 50,00

Splitsing (per perceel)

€50,00

Aangetekende zendingen ikv openbaar onderzoek

Tegen effectieve kostprijs

Aanvragen externe adviezen (incl. preadvies ikv omgevingsvergunning

Tegen effectieve kostprijs

Onontvankelijk en/of onvolledig verklaren van een ingediende aanvraag

50% van tarief

 

Betaling : te betalen door de persoon of organisatie die de aanvraag doet.

De retributie is verschuldigd op de dag van de verzending van de ontvankelijk- en volledigverklaring of op de einddag van de termijn van ontvankelijk- en volledigverklaring (30 dagen na indiening van de aanvraag).