Sportraad

De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente. Hij doet dit onder andere door:

  • Het geven van advies aan de gemeentelijke overheid.

  • Het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen alle sportinitiatieven onder andere sportverenigingen, sportprojecten, instellingen, scholen en organisaties, zowel private en publieke, die sportieve activiteiten ontplooien in de gemeente.

  • Het voorstellen van de op behoefte afgestemde initiatieven op het gebeid van sportbeoefening en kaderopleiding.

  • Het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatieinfrastructuur.

  • Het verrichten van onderzoek, verzamelen van documentatie en informatie.

  • De deelname aan het geregeld gemeentelijk overleg met andere bestaande raden voor culturele aangelegenheden en de onderlinge uitwisseling en informatie.

De sportraad moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking. Hij is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur.

Huidige samenstelling