Ruimtelijke ordening

Het belang van ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning is de voorbije jaren sterk toegenomen. Open ruimte is in Vlaanderen immers schaars en bijzonder kwetsbaar geworden. Het beleid voor ruimtelijke ordening heeft als doelstelling een duurzaam evenwicht te scheppen tussen woongebieden, bedrijventerreinen, landbouwzones, groengebieden, ... De gemeente speelt een cruciale rol in dat proces, zowel planmatig als uitvoerend. Aan de hand van een aantal documenten, visies,... wordt de ruimtelijke ordening concreet gemaakt binnen onze leefwereld.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geeft de visie weer over de toekomstige ontwikkeling van Kuurne. Daarin wordt gestreefd naar een duurzame en kwalitatieve omgeving voor wonen, werken en ontspanning. Het GRS van Kuurne werd goedgekeurd op 5 juli 2007.

Ruimtelijke UitvoeringsPlannen

Om deze toekomstvisie te realiseren, worden ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) opgemaakt. Deze RUP's vertalen het ruimtelijk beleid concreet op specifieke locaties. Er worden mogelijkheden gecreƫerd voor nieuwe ontwikkelingen en projecten voor wonen en werken. Tegelijk worden bijvoorbeeld ook groenplekken en recreatieve zones gevrijwaard.

Plannen- en vergunningenregister

Het plannenregister levert samen met het vergunningenregister de gegevens voor de stedenbouwkundige info.

Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Documenten zoals bijvoorbeeld het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de stedenbouwkundige verordeningen, de verkavelingen, de belangrijke stedenbouwkundige vergunningen worden er besproken en geadviseerd. De GECORO van Kuurne bestaat uit elf stemgerechtigde leden. Minstens vier van die leden dienen deskundig te zijn op gebied van ruimtelijke ordening. De overige leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente:

  • Milieuverenigingen
  • Landbouw
  • Handelaars/zelfstandigen
  • Werkevers/industrie
  • Werknemers
  • Jeugd

 

Projecten

Kuurne is in volle beweging. Momenteel zijn tal van projecten lopende die het beeld van de gemeente ingrijpend zullen veranderen.