Tussenkomst in kosten woonzorgcentrum

De maandelijkse rusthuisfactuur loopt soms erg hoog op en het pensioen is niet altijd voldoende om dit te betalen. Die mensen kunnen eventueel beroep doen op het OCMW voor een tussenkomst in deze maandelijkse factuur.

Bij twijfel raden we je aan om zeker te komen informeren.

Voorwaarden

De bewoner

  • slaagt er niet in om de maandelijkse facturen te betalen met al de inkomsten
  • en de bewoner was voor de opname in Kuurne gedomicilieerd.

Er wordt gekeken naar alle inkomsten van de bewoner die aangesproken kunnen worden om de factuur te betalen. De meest voorkomende zijn pensioen, zorgbudget, inkomensgarantie voor ouderen,... Daarnaast moeten ook spaargelden gebruikt worden.

Wanneer dit niet volstaat zal het OCMW kijken of er onroerende goederen zijn. Deze zullen eventueel verhuurd moeten worden of het OCMW kan hier een hypotheek op nemen. Voor elke aanvraag zal er dus een sociaal onderzoek gebeuren door een maatschappelijk werker. Je moet hieraan meewerken en alle nodige informatie meedelen.

Het OCMW zal ook de inkomsten van je kinderen bekijken omdat zij volgens het burgerlijk wetboek een onderhoudsplicht hebben t.o.v. hun bejaarde ouders (zie hierna).

Wat moet je meenemen?
  • identiteitsbewijs
  • rusthuisfacturen laatste zes maanden (indien beschikbaar)
  • inkomstenbewijzen rusthuisbewoner
  • bankrekeninguittreksels en uittreksels van de spaarrekening rusthuisbewoner (afgelopen zes maanden indien beschikbaar)
  • eventuele aanslagbiljetten onroerende voorheffing
  • Indien mogelijk: aanslagbiljetten van de kinderen.

Extra informatie

Plicht van de kinderen:

Als het OCMW financieel moet bijdragen, dan is het sedert 1984 wettelijk verplicht om de onderhoudsplicht toe te passen. Het OCMW moet dus nagaan in hoeverre de kinderen een bijdrage kunnen leveren naar godsvrucht en vermogen.

Immers: volgens het burgerlijk wetboek is familie onderhoudsplicht verschuldigd aan elkaar.

Je bijdrage als kind is op 2 manieren beperkt (of geplafonneerd).

  • Je moet maximaal je kindsdeel bijdragen. Dit is de maandelijkse opleg van het OCMW gedeeld door het aantal kinderen.
  • Er wordt ook naar je netto-belastbaar inkomen gekeken en aantal kinderen ten laste. Hoe meer je verdient, hoe hoger je maximale bijdrage zal zijn. Deze bedragen zijn uniform voor alle OCMW's en worden regelmatig geïndexeerd. Je kan ons altijd contacteren om de recentste cijfers te krijgen.

Tot slot kan je als kind aan het OCMW vragen om deze onderhoudsplicht niet toe te passen op basis van "billijkheidsredenen".