Toelating voor het openhouden van een drankgelegenheid - aanvraag

We onderscheiden 2 soorten:

 • aanvraag tot (her)opening van een vaste of reizende drankslijterij
 • aanvraag tot vergunning voor het verstrekken van sterke drank in een vaste of reizende drankslijterij.

De aanvraag tot het bekomen van de vergunning moet gebeuren in de gemeente waar de zaak gelegen is. Uittreksel uit strafregister moeten "goed" zijn + positief moraliteitsonderzoek door PZ Vlas (wordt opgevraagd via meldpunt@pzvlas.be).

Voorwaarden
 • Positieve moraliteit hebben.
 • Alle bijlagen moeten ingediend worden, vooraleer dit door het college van burgemeester en schepenen kan beslist worden.
Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Ingevuld aanvraagformulier met de nodige bijlagen:

 • Uw identiteitskaart + kopie om als bijlage bij dossier te houden
 • Ondernemingsnummer
 • Kopie aanvraag aan Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
 • Kopie huurcontract of kopie eigendomsakte
 • Attest verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing
 • Recent uittreksel uit het strafregister van aanvrager waarop duidelijk vermeld staat dat het dienstig is voor (her)opening café en/of vergunning sterke drank
 • Recent uittreksel uit het strafregister van inwonende personen die aan de exploitatie van de slijterij zouden kunnen deelnemen waarop duidelijk vermeld staat dat het dienstig is voor (her)opening  van een drankslijterij en/of vergunning sterke drank
 • Recent medisch attest => geen overdraagbare ziekten
 • Attest bedrijfsbeheer of bewijs van boekhouder/boekhoudkantoor

Ondertekend overlastconvenant

Extra informatie
 • (her)opening van een vaste of reizende drankslijterij

Aanvraag tot vergunning voor het verstrekken van sterke drank in een vaste of reizende drankslijterij

Van alle personen die inwonen bij de uitbater en die deelnemen aan de exploitatie dient een uittreksel uit het strafregister voorgelegd. Dit kan bekomen worden bij de dienst burgerzaken van de woonplaats. De dienst burgerzaken stuurt de wijkagent voor een hygiëneonderzoek. Indien deze een positief verslag opmaakt, wordt een vergunning afgeleverd door de Burgemeester.

 • Aangifte schenken bier en wijn op een fuif of gelegenheidsevenement

De verantwoordelijke dient bij de Evenementencoach of bij de politie van de plaats waar de fuif doorgaat een aangifteformulier in te vullen met alle gegevens betreffende het evenement. Aanvraag machtiging voor verkoop sterke drank op een fuif of gelegenheidsevenement wordt samen met alle andere vergunningen voor het evenement doorgegeven.

 • Duurtijd van de aanvraag varieert naargelang de aanvraag tot advies ivm moraliteitsonderzoek bij PZ Vlas