Stemmen bij volmacht - aanvraag

Om de 6 jaar zijn er gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen en om de 5 jaar federale wetgevende en Europese verkiezingen.

In België geldt de stemplicht vanaf 18 jaar. De oproepingsbrief wordt opgestuurd door het gemeentebestuur van jouw woonplaats of van jouw voorafgaande woonplaats bij een recente verhuis.

Wanneer je geen oproepingsbrief ontvangen hebt, kan je een duplicaat afhalen bij de dienst burgerzaken. Op de dag van de verkiezingen zelf moet je je tijdens de kiesuren aanmelden bij het voor jouw bestemde kieslokaal met jouw identiteitskaart en oproepingskaart.

Een kiesgerechtigde kan een andere kiezer machtigen om in zijn naam te stemmen.

Voorwaarden

Wie kan een ander machtigen om in zijn plaats te stemmen

Bij ziekte

Je moet een bewijs vragen aan de dokter .

1. Je kan dan je oproepingsbrief samen met het bewijs van de dokter binnen brengen en niet  stemmen.

2. Je kan ook volmacht geven aan een andere persoon ( die zich dan naar uw stemlokaal begeeft)

Deze moet de volmacht, het ziektebriefje en je oproepingskaart meenemen.

Bij verplicht werk en studenten

Je moet een bewijs vragen aan de werkgever of aan de school.

1. Je kan dan je oproepingsbrief samen met het bewijs van de werkgever binnen brengen en niet stemmen

2.Je kan ook volmacht geven aan een ander persoon (die zich dan naar jouw stemlokaal begeeft)

Deze moet de volmacht, het attest van de werkgever en je oproepingskaart meenemen.

Bij plezierreizen met een bewijs van boeking (MOET IN HET BUITENLAND ZIJN)

1.Je kan dan je oproepingsbrief samen met het bewijs van boeking in het buitenland binnen brengen en niet stemmen.

2.Je kan ook volmacht geven aan een ander persoon (die zich dan naar jouw stemlokaal begeeft)

Je moet je wel eerst naar je gemeente begeven met de boeking van de reis. De gemeente bezorgt je dan nog een attest, dat door de burgemeester getekend is. De volmachtdrager moet dan de volmacht, het attest van de boeking van de reis, het attest van de burgemeester en je oproepingskaart meenemen.

Bij plezierreizen zonder een bewijs van boeking (MOET IN HET BUITENLAND ZIJN)

1. Je kan volmacht  geven.

Je moet je eerst persoonlijk naar je gemeente begeven om een verklaring op eer in te vullen. De gemeente bezorgt je dan nog een attest, dat door de burgemeester getekend is. De volmachtdrager moet dan de volmacht, de verklaring op eer, het attest van de burgemeester en je oproepingskaart meenemen.

Bij andere omstandigheden

De kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van het gezin die met de betrokkene samenwonen. Een uittreksel uit het bevolkingsregister afgeleverd door het gemeentebestuur van de volmachtgever dient als bewijs van beroepsactiviteit.

De kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel niet over zijn vrijheid beschikt. Deze toestand wordt bevestigd door de directie van de inrichting waar de betrokkene zich bevindt.

De kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden. Deze onmogelijkheid moet blijken uit een attest afgegeven door de religieuze overheid.

De aanvraag voor dit laatste punt moet gebeuren ten laatste de dag vóór de verkiezingen.

Bij één van de vorige gevallen kan je ook tot 14 dagen na de verkiezingen je oproepingskaart en de nodige bewijzen binnen brengen in de gemeente als je niet kon stemmen of eventueel later nog opsturen naar de rechtbank – vredegerecht, Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk.

Duplicaten van oproepingskaarten kunnen aangevraagd bij de dienst burgerzaken vanaf 2 weken voor de verkiezingsdag.

Wie kan gemachtigd worden om voor een ander persoon te stemmen

  • Als gemachtigde kan elke andere kiezer (ook een kiezer uit een andere gemeente) worden aangewezen.
  • Elke gemachtigde mag slechts 1 volmacht hebben.
  • De gemachtigde moet de Belgische nationaliteit hebben.
Kosten

Gratis

 

Wat moet je meenemen?

Het volmachtformulier waarop de volmacht wordt gegeven kan je tot op de dag van de verkiezingen downloaden of afhalen bij de Dienst Burgerzaken.

Extra informatie

http://www.elections.fgov.be/index.php?id=1622&L=1

Volmachtformulier

Je vult een volmachtformulier in. Je kan het volmachtformulier downloaden op de website van de Dienst Verkiezingen of aanvragen bij de dienst burgerzaken.

Volmachtfomulier bezorgen aan volmachtkrijger

Je geeft het ingevulde volmachtformulier tijdig aan een kiesgerechtigde persoon die voor jou gaat stemmen, de volmachtkrijger.

Verkiezingsdag

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op jouw oproepingsbrief vermeld staat.

Op de website verkiezingen.fgov.be vind je meer informatie over de bewijzen en attesten die je moet kunnen voorleggen.