Parkeerplaats andersvaliden - aanvraag

De aanvraag van een bewoner voor het verkrijgen van een parkeerplaats voor andersvaliden ter hoogte van de eigen woning.

Voorwaarden

De parkeerplaats kan nooit privatief worden gebruikt. De parkeerplaats is open voor alle houders van een specifieke parkeerkaart.

Wat moet je meenemen?

Schriftelijke aanvraag met motivatie en een kopie van de parkeerkaart.

Extra informatie

De parkeerplaats wordt aangebracht door middel van wegmarkeringen. Als deze worden genegeerd door niet-houders van een parkeerkaart wordt een verkeersbord geplaatst.

Indienen

Je bezorgt ons jouw motivatie en een kopie van de parkeerkaart. De aanvraag kan gebeuren via mail of aan het loket.

Onderzoek en advies

De politie onderzoekt volgende zaken:

  • Soort handicap
  • Eigen voertuig
  • Garage bij woning

De verkeerscommissie geeft daarna advies m.b.t. verkeerssituatie.

Beslissing en kennisgeving

De aanvraag wordt samen met het advies voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. De beslissing wordt schriftelijk overgemaakt aan de aanvrager.