Openbaarheid van bestuur

Decreet openbaarheid van bestuur

Vlaanderen had sinds 1999 al wel een decreet openbaarheid van bestuur, maar toch was het nodig een volledig nieuw decreet te maken. Door een Europese richtlijn over milieu-informatie waren er aanpassingen nodig. Bovendien werd Vlaanderen ondertussen bevoegd om de openbaarheid van bestuur voor alle lokale besturen te regelen. Het maakte van de gelegenheid gebruik om het decreet gebruiksvriendelijk te maken, zowel voor de burger als voor het bestuur.Openbaarheid van bestuur gaat over het openbaar maken van documenten die in het bezit zijn van o.a. de lokale besturen.Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur en de begeleidende omzendbrief van 4 juni 2004 verschenen alle drie op 1 juli 2004 in het Belgisch Staatsblad. Ze zijn alle beschikbaar op de webstek van de administratie Binnenlandse Aangelegenheden.

Interessant is ook de speciale webstekvan de Vlaamse overheid over openbaarheid van bestuur. Die bevat niet alleen het decreet, het uitvoeringsbesluit en de omzendbrief maar ook de uitgebreide memorie van toelichting.

Actieve en passieve openbaarheid

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 'actieve' en 'passieve' openbaarheid.

  • Actieve openbaarheidHet bestuur neemt zelf initiatieven om informatie te geven over het gemeentebeleid (inlichtingen over de werking en de structuur van de gemeente als bestuursorgaan via brochures en infobladen, het beknopt verslag van de gemeenteraad, enz.)
  • Passieve openbaarheidU hebt inzagerecht en/of kan om uitleg vragen. Een voorbeeld daarvan zijn de jaarverslagen, de beslissingen van de gemeenteraad, de begroting en de rekeningen, alle stedelijke reglementen en verordeningen, enz.

 

Praktisch

U doet uw aanvraag schriftelijk per brief, per fax, per e-mail, of u mag ze persoonlijk overhandigen. In uw aanvraag staat duidelijk

  • uw naam en correspondentieadres
  • aangelegenheid waarover het gaat, indien mogelijk de bestuursdocumenten in kwestie, de vorm waarin de informatie bij voorkeur ter beschikking wordt gesteld.

Aanvragen om documenten in te kijken, afschrift en uitleg, richt u aan de gemeentesecretaris.