Meerjarenplan 2020-2025

Gepubliceerd op Dinsdag 03 december 2019
mp

Een nieuw centrum aan de Leie en site Hippodroom als multifunctionele hotspot speerpunten meerjarenplan

Het gemeentebestuur van Kuurne heeft haar meerjarenplanning 2020-2025 voorgesteld in het gemeentehuis. Kuurne investeert de komende zes jaar 28 miljoen euro, dat is maar liefst 13 miljoen meer dan de afgelopen legislatuur. Twee strategische projecten springen eruit: een nieuw centrum aan de Leie en de uitbouw van een multifunctionele hotspot op de site van de Hippodroom.

Tijd voor Ruimte

Een meerjarenplanning gaat altijd over tijd en ruimte. Tijd in functie van fasering: waar werken we naar toe en hoe pakken we dit gefaseerd aan. Tijden veranderen ook: we wonen dichter op elkaar en zijn vaak kritischer. We moeten tijd maken voor elkaar, om samen-te-leven in onze dichtbevolkte gemeente maar ook tijd voor onszelf, om even te onthaasten. Ruimte kan veel betekenissen krijgen: omgevingsruimte, ruimte voor sport, groen of welzijn, financiële ruimte. Ruimte gaat over schotten doorbreken en integraal werken. En dit is wat we met dit meerjarenplan willen doen. Na een hard jaar werken en onderhandelen, is het tijd om ruimte te maken voor concreet beleid en uit te voeren ten dienste van onze inwoners.

Acht icoonprojecten: 8 inwoners, allemaal Kuurnenaren

Acht icoonprojecten worden het uithangbord van ‘Tijd voor Ruimte’. Acht items waarop het beleid de komende jaren hard wil op inzetten. Ze worden gesymboliseerd door acht mascottes. Ze symboliseren onze inwoners en het engagement van het bestuur om samen met onze inwoners het beleid vorm te geven en te concretiseren.

1. Kuurne focust

Onze drie kernen maken de identiteit van Kuurne. Na de heraanleg van Sente, is het de beurt aan het centrum. Vanaf eind 2020 krijgt het centrum een facelift om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren en de kwaliteit van onze publieke ruimte te verhogen. We investeren ook in een halftijdse ambtenaar lokale economie die onze handelaars en ondernemers kan ondersteunen. Het bruisend karakter van ons (handels)centrum blijft behouden, maar de fietser en voetganger krijgen een prominentere plaats. Ook de toegankelijkheid van onze markt wordt aangepakt. De gemeente investeert hiervoor 8.000.000 euro.

Via de verdere invulling en uitbreiding van het Vlaspark brengen we ons hart dichter bij de Leie (230.000 euro). Uiteraard vergeten we de andere kernen niet en leggen we nieuwe weginfrastructuur aan waar nodig (600.000 euro).

Naam: Pieter Sente van 't Center

2. Kuurne gelukt

Kuurne maakt werk van een warme en sociale gemeente die ontwikkelingskansen biedt aan alle Kuurnenaren. Verbinden staat centraal! Sport en vrijetijdsbesteding vormen ideale lijm. Onze nu al uitgebreide sportinfrastructuur wordt aangesterkt met o.m. een nieuw kunstgrasveld en een vernieuwde voetbaltribune (540.000 euro). De sporthal wordt onder handen genomen (475.000 euro) en het gemeentelijk zwembad blijft behouden. De Kubox wordt verder geoptimaliseerd (400.000 euro).Verder ondersteunen we het bloeiende verenigingsleven en bewaken we de toegankelijkheid voor elke inwoners. De werkingssubsidies voor onze vele verenigingen worden hervormd. Door straat- en buurtcomités te ondersteunen, stimuleren we ontmoeting en geluk. (182.000 euro)

We bouwen een sociale kruidenierswerking uit om komaf te maken met voedselpakketten (43.000 euro). We investeren extra in individuele begeleiding op het werkveld voor ieder die het nodig heeft, van zorg tot armoedebestrijding. Met de focus op toeleiding naar een vaste job, degelijke huisvesting en reële financiële bescherming maken we het verschil op het terrein. We bieden onze jongeren perspectieven naar een zorgeloze toekomst waarbij ze hun talenten kunnen ontplooien.

Om ontmoeting van jongsaf te stimuleren, investeren we in heel wat groene (nieuwe) speelplekken (111.000 euro) en ondersteunen we bijkomend de lokale kinderopvanginitiatieven. Binnen het gemeentelijk onderwijsnet krijgt de centrumschool een upgrade zodat onze kinderen kunnen bijleren op een eigentijdse manier.

Naam: Lucky Luk

3. Kuurne boomt

Kuurne wil de natuur en het klimaat meer kansen geven. Meer groen in ons verstedelijkt Kuurne, groene verbindingen creëren met een verkeersluwe inrichting en bijkomende groene zones om te spelen en te beleven (230.000 euro). Niet alleen in publieke ruimtes, maar ook door samen te werken met inwoners en bedrijven.

Wandelen en fietsen worden gestimuleerd door aangepaste voetpaden, fietspaden en fietssuggestiestroken (780.000 euro), het investeren in deelfietsen (30.000 euro) en de uitbouw van een mobipunt (20.000 euro). Onze CO2-uitstoot wordt verder naar beneden gehaald door het stimuleren van hernieuwbare energie (warmtenet) en woningrenovatie.

Naam: Tess Vanden Es

4. Kuurne droomt

De hippodroom wordt een plek voor elke Kuurnenaar. Nu nog verscholen en voor niet-paardenliefhebbers ongekend, in de toekomst een multifunctionele hotspot waar elke inwoner een plekje kan vinden (200.000 euro).

Het gemeentebestuur onderzoekt deze site voor de mogelijke nieuwbouw van de gemeentelijke scholen Pienter en Wijzer (8.450.000 euro). De site biedt ook kansen voor de bouw van een multifunctionele sporthal en als locatie voor voor- en naschoolse kinderopvang.

Naam: Jeroom Hippodroom

5. Kundig Kuurne

Kuurne evolueert verder naar een toekomstgerichte, performante organisatie die 100% ten dienste staat van haar inwoners. Onze dienstverlening en producten worden slim vormgegeven op maat van de burger en inspelend op nieuwe digitale evoluties zoals een chatbot of zerkzoeker (135.000 euro).

Onze gemeentelijke gebouwen worden verduurzaamd en als een goede huisvader beheerd.

Als organisatie maken we werk van een hedendaags HR-beleid (50.000 euro), afgestemd op de noden van de klanten.

Naam: Bent Efficiënt

6. Kuurne met open vizier

Kuurne wordt een plek waar iedereen zich ‘veilig’ voelt, zowel op gebied van verkeersveiligheid, criminaliteit als brandveiligheid.

O.a. de politiepost in Kuurne wordt gemoderniseerd in functie van een betere dienstverlening (700.000 euro). We investeren verder in sensibilisering: inbraakpreventie via het buurtnetwerk BIN, brandpreventie maar ook door de inzet van gemeenschapswachten of de uitrol van een cameranetwerk (165.000 euro).

Aan de hand van een Safe Party Zone zorgen we dat er veilig gefeest kan worden in Kuurne.

Via de uitrol van het STOeP principe, verhogen we de verkeersveiligheid. We verledden ook verder onze openbare verlichting (360.000 euro).

Naam: Hedwig Veilig

7. Kijk op Kuurne

Kuurne investeert in een kwalitatieve publieke ruimte. Erfgoed is daarbij belangrijk. Hoeve Vandewalle wordt onder handen genomen (500.000 euro) en de Stokerijmolen (745.000 euro) draaivaardig gemaakt.

We faciliteren externe spelers om verloederde buurten op te waarderen, zodat ook de private ruimte een kwalitatieve injectie krijgt. Spijker en Schardauw en Nieuwenhuyse worden gerenoveerd. Rond het gemeentehuis wordt de Vlastuin aangelegd (392.000 euro).

Kuurne 2035 - een visie voor de gemeente voor de volgende 15 jaar - vormt een toetsingskader voor plannen op korte, middellange en lange termijn. We maken ruimtelijke uitvoeringsplannen op die mikken op het verhogen van de kwaliteit van de ruimte in de drie grote woonkernen van Kuurne.

Naam: Lizzy Visie

8. Kuurne, merk waardig

Kuurne is een sterk merk dat we graag verder willen uitdragen. We communiceren op een consistente en creatieve manier, via allerhande kanalen, naar elke burger. We maken van INFOKuurne een echt magazine.

 

We ondersteunen verder ons rijk aanbod culturele en vrijetijdsevenementen (zomerconcerten, …), maar ook nieuwe initiatieven krijgen alle kansen (streetartfestival, …).

Daarnaast bieden we, meer dan ooit, maximale kansen voor inspraak, zowel individueel als via verenigingen of adviesraden (79.000 euro). Samen Kuurne maken.

Naam: Heather Together

Financiële ruimte

Het gemeentebestuur kiest voor forse investeringen op diverse domeinen: openbare werken, onderwijs, sport, leefbaarheid, groen, … De focus ligt op de leefbaarheid, levenskwaliteit en het geluk van al onze inwoners. Inwoners die het moeilijk hebben, gaan we extra ondersteunen.

Hiervoor worden ook minimale inspanningen gevraagd. De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting gaat van 7,5 naar 7,9%, de opcentiemen op de onroerende voorheffing gaan van 1134 naar 1209.

Als organisatie leveren we ook een inspanning: de komende zes jaren gaan we efficiënter werken zonder in te boeten op de kwaliteit van onze dienstverlening.

Goedkeuring

Bovenstaande inhoud maakt deel uit van het meerjarenplan 2020-2025. Ze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn op 12 december.

Meerjarenplan 2020-2025 in 40 projecten