Gemeentelijke renovatiepremie

Wie komt in aanmerking?

-      Eigenaar-bewoners

-      Eigenaar-verhuurders

Wat zijn de voorwaarden?

 • De woning is een bestaande woning en is minstens 50 jaar oud
 • Bijkomende voorwaarden voor eigenaar-bewoners:

  • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar vóór aanvraagdatum van de subsidie-aanvrager, de mede-eigenaars(s) en personen met wie de subsidie-aanvrager op de aanvraagdatum wettelijk of feitelijk samenwoont mag niet hoger zijn dan 35.000 euro, vermeerderd met 1.000 euro per persoon ten laste. Het inkomen van inwonende kinderen tot en met 25 jaar wordt niet in aanmerking genomen. 
   Het basisbedrag van 35.000 euro wordt telkens met 2% verhoogd nadat de spilindex wordt overschreden. Deze verhoging gaat in op de 1ste dag van de 2de maand volgend op de overschrijding van deze spilindex.
  • Op de aanvraagdatum mag de subsidie-aanvrager, de mede-eigenaar(s) en de personen met wie de subsidie-aanvrager op de aanvraagdatum wettelijk of feitelijk samenwoont geen andere woning in volle eigendom of in niet-gedeeld vruchtgebruik bezitten. De eigendommen van inwonende kinderen tot en met 25 jaar worden niet in aanmerking genomen. Wanneer aanpalende woningen samen aangekocht worden met het uitsluitend doel deze samen te voegen tot één woning, worden deze als één woning in volle eigendom beschouwd. Als bewijs geldt een attest van de Ontvanger van de Registratie van de sector binnen de welke het pand ligt.
 • Bijkomende voorwaarden voor eigenaar- verhuurders:
  • Na uitvoering van de werken moet de woning voldoen aan de kwaliteitsnormen uit de Vlaamse Wooncode en moet een conformiteitsattest voor de woning worden afgeleverd.
  • Na de renovatiewerken dient de woning gedurende minstens 9 jaar te worden verhuurd met een geregistreerde huurovereenkomst aan volgende maximumprijzen (voor een eerste of nieuwe verhuring):
   • 400 euro voor een studio
   • 450 euro voor een woning met 1 slaapkamer
   • 500 euro voor een woning met 2 slaapkamers
   • 600 euro voor een woning met 3 slaapkamers
   • 700 euro voor een woning met 4 of meer slaapkamers
  • Deze maximumprijzen worden jaarlijks op 1 november geïndexeerd aan de hand van de gezondheidsindex van oktober van het betreffende jaar, de referentie-index is die van oktober 2015. De eerste indexering zal gebeuren op 1 november 2016.
  • Een lopende huurovereenkomst conform de huurwet, afgesloten minstens één jaar voor aanvraagdatum van deze premie, mag verder lopen op voorwaarde dat het een geregistreerde overeenkomst voor minstens 9 jaar betreft.
  • Een huurprijsstijging tijdens de negenjarige periode wordt niet toegestaan. Jaarlijkse indexering wordt wel toegestaan. 
  • Bij herverhuring gedurende de negenjarige periode na toekenning van de premie, dient de premie-aanvrager een kopie van de nieuwe geregistreerde huurovereenkomst over te maken aan het woonloket, uiterlijk 3 maanden na het afsluiten van de nieuwe huurovereenkomst. De periode tussen het beëindigen van een overeenkomst en afsluiten van een nieuwe overeenkomst mag maximum 1 jaar bedragen. Elke nieuwe verhuring moet voldoen aan de maximale huurprijzen, zoals eerder vermeld.

Welke werken komen in aanmerking?

Voor eigenaar-bewoners enkel; 

 • Sanitair: De installatie van een eerste toilet, bad/douche (maximum 1 per type), inclusief alle aan- en afvoerleidingen en kraanwerk. In dit onderdeel worden enkel werken goedgekeurd na vaststelling ter plaatse dat vóór aanvang van de werken nog geen toilet of bad/douche binnenshuis aanwezig was.
 • Toestellen voor (water)verwarming: Plaatsen condensatieketel, plaatsen van centrale verwarming inclusief condensatieketel, plaatsen van individuele verwarmingstoestellen of waterverwarmers van het type C, plaatsen van een warmtepomp (niet geschikt voor actieve koeling), plaatsen van een zonneboiler met naverwarming via elektrische weerstand of gesloten verbrandingstoestel, plaatsen van een warmtepompboiler alsook alle nodige aanvoer- en afvoerleidingen van de verschillende systemen en eventuele kosten voor keuring van de installatie. Gastoestellen worden ofwel geplaatst door een aannemer of gekeurd door een erkend keuringsorganisme bij zelfplaatsing.

Voor eigenaar-verhuurders ook nog;

 • Dakwerkzaamheden: Vervangen of herstellen van bestaande dakstructuren, behandeling tegen vocht of insecten, vernieuwing van de waterdichte bedekking (roofing, EPDM, dakpannen,…), hulpstukken voor de afvoer van hemelwater. Plaatsen van dakisolatie met een minimale R-waarde van 3,5 m²K/W. Verandadaken of daken boven niet-gesloten ruimten komen niet in aanmerking.
 • Buitenschrijnwerk: Plaatsing van hoogrendementsbeglazing met een maximale U-waarde van 1,1 W/m²K, inclusief vernieuwen van het buitenschrijnwerk. Rolluiken, horren, garagepoorten en veranda’s komen niet in aanmerking.
 • Elektriciteit: Vernieuwen van de elektrische installatie met het doel om stroom en/of telecommunicatie te voorzien in de woning, aansluiting op het openbaar net en plaatsen van de meetinstallatie, keuren van de elektrische installatie. Elektriciteitswerken komen enkel in aanmerking na voorlegging van een keuring van de elektrische installatie van een erkend keurorganisme, op datum na uitvoering van de werken.
 • Vochtproblemen: vernieuwen van het voegwerk, behandeling van muren tegen huiszwam, injecteren of onderkappen of plaatsen van een waterkerende laag, vernieuwen van pleisterwerk (na aanpak vochtproblemen), plaatsen van waterdichte gevelbekleding of –bepleistering.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • De premie bedraagt 30% van de aanvaarde facturen betreffende de uitgevoerde renovatiewerken, met een maximum van:

  • 500 € voor eigenaar-verhuurders indien op het conformiteitsattest betreffende de premiewoning tussen 9 en 14 strafpunten staan vermeld;
  • 1.000 € voor eigenaar-verhuurders indien op het conformiteitsattest betreffende de premiewoning tussen 1 en 8 strafpunten staan vermeld;
  • 1.500 € voor eigenaar-bewoners en eigenaar-verhuurders indien op het conformiteitsattest betreffende de premiewoning 0 strafpunten staan vermeld.

Hoe vraag ik deze premie aan?

 • Er kan (niet verplicht) voor aanvang van de werken een woningonderzoek worden aangevraagd om de aanwezige inbreuken op de Vlaamse wooncode te kennen. Voor de goedkeuring van werken onder de categorie sanitair is een vooronderzoek verplicht!
 • Aanvraagformulieren voor eigenaar-bewoners of eigenaar-verhuurders zijn te verkrijgen in het Woonloket (Sociaal Huis), technische dienst (gemeente) of onderaan deze pagina.
 • De subsidie wordt pas uitbetaald na aflevering van alle bijlagen.

 

Belangrijke opmerkingen

 • Indien een eigenaar-verhuurder niet langer voldoet aan de voorwaarden in het reglement of in geval van verkoop binnen de 9 jaar na toekenning van de premie, dient deze integraal terugbetaald te worden;
 • Alle verbintenissen vervallen bij overlijden van de premie-aanvrager, bij onteigening of volledige vernieling van de woning;
 • Binnen een periode van 10 jaar kan voor dezelfde woning slechts één maal een gemeentelijke renovatiepremie worden aangevraagd. Ook in het geval reeds een gemeentelijke renovatiepremie voor huurwoningen werd toegekend volgens het reglement goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 maart 2011 kan vanaf datum van toekenning voor 10 jaar geen gemeentelijk renovatiepremie worden aangevraagd;
 • De  premie is niet cumuleerbaar met een eventueel eerder verkregen gemeentelijke aankooppremie voor een eerste woning, volgens het gemeentelijk reglement zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 11 oktober 2010.