Rioleringssubsidie

Kuurne voorziet een nieuwe gemeentelijke subsidie om " af te koppelen". Afkoppelen betekent dat het regenwater gescheiden wordt van het afvalwater op privé-grond.

Lees meer over afkoppelen in de folder van Aquafin

De subsidie wordt enkel verleend voor werken voor het aanleggen van een afvoer voor niet verontreinigd hemelwater in de bodem naar een infiltratievoorziening, regenwaterput, gracht, regenwaterriool, openbare riool, waterloop of oppervlaktewater. De werken voor de aanleg van een infiltratievoorziening, hemelwaterput en hergebruik leidingen komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Tussenkomst van de gemeente

  • De gemeente Kuurne neemt de kosten van de studie en de noodzakelijke keuring op zich mits, voorafgaand aan de werken, een overeenkomst met de particulier (= de eigenaar van de woning of de bewoner in akkoord met de eigenaar) afgesloten wordt. Het betreft enkel de werken die strikt noodzakelijk zijn om het vooropgestelde doel te bereiken.
  • Subsidie - De bewezen onkosten voor de optimale afkoppeling van hemelwater van het afvalwater worden voor 50 % vergoed met een maximum van € 1.000,00 incl. btw. Meerkosten dienen gedragen te worden door de particulier. Hiervan kan enkel worden afgeweken mits grondige redenen én goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.