Kuurne pioniert in aanpak zonnepanelen op openbare gebouwen

Kuurne stelt haar gemeentelijke gebouwen ter beschikking om zonne-energie op te wekken. De gemeente gaat dit voorjaar op zoek naar een derde partij die de aankoop en exploitatie van zonnepanelen voor haar rekening neemt. Dit levert niet alleen groene en financiële winst op, ook Kuurnse inwoners, verenigingen en bedrijven kunnen mede-eigenaar worden. Het dossier werd gisterenavond goedgekeurd op de gemeenteraad.

Win-win voor Kuurne, haar inwoners en het klimaat

Kuurne beschikt over heel wat gebouwen met potentieel om zonne-energie op te wekken. Bovendien vervullen we als gemeente een ‘voorbeeldfunctie’ om de gezamenlijke klimaat- en energiedoelstellingen te halen en zijn deze locaties het ‘uithangbord’ naar inwoners toe. Het bestuur wenst nu haar openbaar patrimonium in te zetten om meer hernieuwbare energie op te wekken en de stijgende energiekosten een halt toe te roepen. Dit doen we aan de hand van de unieke formule van derdepartijfinanciering.

Schepen van Energie Francis Watteeuw legt uit: “Investeren in zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen is niet nieuw. Kuurne pioniert wel in onze regio met de wijze waarop. In plaats van zelf de nodige financiële middelen op te hoesten, gaan we op zoek naar een exploitant die de aankoop, plaatsing en het onderhoud van de zonnepanelen voor zijn rekening neemt de komende 20 jaar. Zo kan onze ploeg maximaal onze andere geplande investeringsprojecten uitvoeren.”

Aan deze derde partij vraagt Kuurne het engagement om ook Kuurnse inwoners, bedrijven of verenigingen de mogelijkheid te bieden om mee te investeren. Mede-eigenaars kunnen rekenen op een financieel rendement tot ongeveer 6%. “Dit betekent drie keer winst voor onze gemeente: een lagere energierekening, minder CO2-uitstoot en de mogelijkheid tot participatie van onze gemeenschap.”

Gemeentelijke gebouwen

Welke publieke gebouwen het meest rendabel zijn, maakt deel uit van het onderzoek van de exploitant. In principe komen heel wat gemeentelijke en OCMW-gebouwen in aanmerking: het gemeentehuis, scholen, kerkgebouwen, sportinfrastructuur, OCMW-woningen ... Een voorstudie toont alvast aan dat heel wat openbare daken potentieel hebben.

De investering van de exploitant is goed voor het equivalent van het verbruik van bijna 60 gezinnen. Verwacht wordt dat de gemeente 20% meer hernieuwbare elektriciteit zal opwekken voor haar gebouwen en tot 40% zal besparen op de stroom die wordt opgewekt door de zonnepanelen.

Timing

Nu het dossier goedgekeurd werd op de de gemeenteraad, plaatst Kuurne het bestek binnenkort in de markt. De opdracht zal gegund worden tegen 1 augustus. Wellicht wordt de eerste zonnepaneleninstallatie tegen uiterlijk 1 december 2017 in gebruik genomen.

Participatie op ruime schaal

Kuurne hoopt op termijn dat dergelijke projecten ook ingang vinden op de daken van haar inwoners en bedrijven. Niet iedereen heeft een woning of gebouw met een zonrijk dak of het budget om te investeren in zonnepanelen. Via de formule van derdepartijfinanciering kunnen deze mensen ook hun dak voorzien van zonnepanelen en er de vruchten van plukken.

Burgemeestersconvenant

De beleidsbeslissing kadert in het Burgemeestersconvenant. Hiermee engageerde Kuurne zich om samen met 12 andere steden en gemeenten in de Leiedalregio tegen 2020 20% CO2 te besparen. Dit gebeurt niet alleen door het energieverbruik in te perken, maar ook door meer hernieuwbare energie op te wekken. Het faciliteren van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen via een derde partij draagt hiertoe bij.

Daarnaast investeert de gemeente ook in onderzoek naar duurzame energieproductie bij bedrijven op Kortrijk-Noord (Biseps), de aanleg van een warmtenet van verbrandingsoven Imog naar o.m. het woonpark op de grens met Harelbeke en de promotie van groepsaankopen zoals zonnepanelen. We streven ook naar een eigen groener wagenpark (CNG aangedreven) en faciliteren samen met de netbeheerders de uitrol van elektrische laadpunten vanaf 2017.

Info

 

Aangemaakt op: 16/03/2017