Groendak – aanvraag premie

Een groendak of een daktuin is zoals de naam al laat vermoeden een dak waarop vegetatie groeit (vetplanten, mos-, gras- en/of kruidendak). Het betreft een daksysteem waarbij minstens een drainagelaag en een vegetatielaag aanwezig zijn. Indien het dak hellend is, is een drainagelaag niet noodzakelijk.

Een groendak weerhoudt het regenwater, beter bestand tegen hitte en geluid en het heeft tevens een veel langere levensduur dan asfalt.

Voorwaarden

Je kan slechts éénmaal de subsidie aanvragen voor het betreffende dak

De gemeente is in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor de werken en hun uitvoering, noch voor de eventuele schade die eruit kan voortvloeien. §5. De subsidie kan alleen worden toegekend voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

De handelingen die uitgevoerd worden voor het realiseren van het groendak, moeten overeenkomstig de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. In voorkomend geval moet tijdig een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden.

Mislukte aanplantingen of werken dienen hersteld te worden. Gebeurt dit niet, zullen de subsidies teruggevorderd worden. De aanvrager engageert zich om minimum 10 jaar lang het groendak in goede staat te behouden.

Het aan te leggen groendak heeft een minimale oppervlakte van 10 m².

Onderstaand reglement is van toepassing op het aanleggen van een groendak op een woning of andere gebouwen op het grondgebied van Kuurne voor zover dit niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten wordt een subsidie verleend van maximum 31 euro per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt, met een maximaal totaalbedrag van 2.000 euro. Indien de aanlegkosten van het groendak, inclusief btw, lager zijn dan 31 euro per vierkante meter wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het subsidiebedrag.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het groendak aangelegd zijn door een particulier op een gebouw waarvan de benutte oppervlakte hoofdzakelijk dient voor privégebruik. De BTW mag niet worden ingebracht voor de aftrek (voor Btw-plichtige).

De datum van indienen van de betalingsaanvraag van de particulier bij de gemeente geldt als opvolgingsdatum voor de behandeling van de dossiers.

Indien de aanvrager geen eigenaar is van het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd, verklaart de eigenaar, via medeondertekening van de aanvraag, zijn akkoord.

Extra informatie

Energiesparen

Bouwen en wonen

Premiezoeker

Aanvraag

De aanvraag van de subsidie moet voor aanvang van de werken worden ingediend bij het College van burgemeester en schepenen.

Op dit formulier moeten duidelijk de volgende elementen worden vermeld:

  • naam, adres en rekeningnummer van de aanvrager
  • adres van de woning waar het groendak wordt geplaatst
  • het aantal m² groendak en een aanduiding op plan van de plaats op het dak
  • een gedetailleerde beschrijving van de concrete zaken waarvoor men een premie vraagt, waaronder een beschrijving van de verschillende elementen die tot de installatie of voorziening behoren en een schets van de installatie of voorziening
  • een verklaring op eer dat de aanvraag correct is ingevuld
  • een toelating tot controle van de aanleg van het groendak en van de goede staat van het dak gedurende de periode zoals bepaald in artikel 3 §7.

Onderzoek en advies

Na ontvangst van de schriftelijke aanvraag onderzoekt de milieudienst het dossier en adviseert het College.

Beslissing en kennisgeving

Het College neemt een beslissing voor het uitbetalen van de uit te voeren werken.

De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. Bij een positieve beslissing komen de werken in aanmerking en ontvangt de aanvrager een betalingsaanvraagformulier.

Uitvoeren van de werken

De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag.

Indienen van betalingsaanvraag

De betalingsaanvraag dien je in binnen de zes maanden na aanleg van het groendak, samen met alle nuttige bewijsstukken (facturen, betalingsbewijzen, foto’s,…).

Controle en uitbetaling

Een afgevaardigde van het gemeentebestuur kan ter plaatse de uitgevoerde werken controleren alvorens tot betaling wordt overgegaan. De milieudienst adviseert het College.

Het College neemt een beslissing m.b.t. het uitbetalen van de subsidies voor de uitgevoerde werken. Bij een gunstige beslissing wordt de goedgekeurde subsidie uitbetaald.

Indien de voorwaarden niet zijn nageleefd, dan zal de premie niet worden uitgekeerd en wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gebracht. De aanvrager kan binnen de zes maand aanpassingen uitvoeren om toch aan de voorwaarden te voldoen en de uitbetaling van de subsidie alsnog te bekomen.

Indien de bepalingen van dit reglement of andere wettelijke bepalingen niet werden nageleefd, wordt de subsidie niet uitbetaald of teruggevorderd indien de betaling al gebeurde.