Grafconcessies en concessies voor columbaria – aanvraag

Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria mogelijk.

Een concessie kan dienen voor:

  • de aanvrager
  • zijn echtgenoot
  • zijn bloed- of aanverwanten
  • en al wie aangeduid is door de concessiehouder en die daartoe bij de gemeentelijke overheid hun wil te kennen hebben gegeven.

Wanneer iemand overlijdt terwijl hij op dat ogenblik een feitelijk gezin vormde, kan de overlevende een concessie aanvragen aan de bevoegde overheid. Een concessieaanvraag mag ook worden ingediend ten behoeve van een derde en van diens familie.

In Kuurne kan men een concessie van 30 of 50 jaar aanvragen.

Na het verstrijken van de gevraagde termijn van 30 of 50 jaar kan de concessie worden verlengd. Wanneer men niet voor een concessie kiest moet men er rekening mee houden dat het graf slechts voor 10 jaar blijft bestaan en dat verwanten die later overlijden er niet kunnen bijgezet worden.

De keuze op het ogenblik van een overlijden is vrij belangrijk, omdat een latere overbrenging van het stoffelijk overschot naar een ander type graf of nis zeer duur is.

Kosten

De kosten worden door de Raad vastgesteld en opgenomen in het algemeen retributiereglement (p.15).

Extra informatie

De ter aarde bestelling, bijzetting of uitstrooiing van stoffelijke overschotten is mogelijk op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdagen van 9.00 uur tot 12.30 uur, uitgezonderd op wettelijke, reglementaire en plaatselijke feestdagen. Voor de plaats en het tijdstip moet de betrokkene zich schikken naar de beslissing van de Burgemeester of zijn afgevaardigde.

Voor de toepassing van dit artikel worden ambtenaren in dienst van de Europese Unie met inwoners van de gemeente Kuurne gelijkgesteld.

Deze rubriek is niet verschuldigd voor de personen vermeld onder artikel 29 van het huishoudelijk reglement begraafplaats. nl. oud-strijders of priesters en religieuzen, die in Kuurne zijn geboren, in Kuurne hebben geleefd of in Kuurne hebben gediend als pastoor, onderpastoor of kloosterling.

Afspraak

Voor een aangifte van burgerlijke stand maak je voortaan een afspraak. Opgelet: bij het maken van een afspraak weet je zeker dat je op de dag van je afspraak bij iemand terecht kan met je vraag. Bij aankomst meld je je aan via het klantenbegeleidingssysteem.

Een afspraak maken, doe je