Gemeentelijke renovatiepremie – aanvraag premie

De gemeentelijke renovatiepremie beoogt het verbeteren van woningen van eigenaar-verhuurders en eigenaar-bewoners. Het accent ligt op basiscomfort, veiligheid en energiezuinigheid. De voorwaarden en categorieën van werken zijn verschillend voor eigenaar-bewoners en eigenaar-verhuurders.

Voorwaarden
 • De woning is een bestaande woning en is minstens 50 jaar oud.
 • Bijkomende voorwaarden voor eigenaar-bewoners:
 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar vóór aanvraagdatum van de subsidie-aanvrager, de mede-eigenaars(s) en personen met wie de subsidie-aanvrager op de aanvraagdatum wettelijk of feitelijk samenwoont mag niet hoger zijn dan 35.000 euro, vermeerderd met 1.000 euro per persoon ten laste. Het inkomen van inwonende kinderen tot en met 25 jaar wordt niet in aanmerking genomen. Het basisbedrag van 35.000 euro wordt telkens met 2% verhoogd nadat de spilindex wordt overschreden. Deze verhoging gaat in op de 1ste dag van de 2de maand volgend op de overschrijding van deze spilindex.
 • Op de aanvraagdatum mag de subsidie-aanvrager, de mede-eigenaar(s) en de personen met wie de subsidie-aanvrager op de aanvraagdatum wettelijk of feitelijk samenwoont geen andere woning in volle eigendom of in niet-gedeeld vruchtgebruik bezitten. De eigendommen van inwonende kinderen tot en met 25 jaar worden niet in aanmerking genomen. Wanneer aanpalende woningen samen aangekocht worden met het uitsluitend doel deze samen te voegen tot één woning, worden deze als één woning in volle eigendom beschouwd. Als bewijs geldt een attest van de Ontvanger van de Registratie van de sector binnen de welke het pand ligt.
 • Bijkomende voorwaarden voor eigenaar- verhuurders:
 • Na uitvoering van de werken moet de woning voldoen aan de kwaliteitsnormen uit de Vlaamse Wooncode en moet een conformiteitsattest voor de woning worden afgeleverd.
 •  Na de renovatiewerken dient de woning gedurende minstens 9 jaar te worden verhuurd met een geregistreerde huurovereenkomst aan de vastgestelde maximumprijzen. Deze maximumprijzen worden jaarlijks op 1 november geïndexeerd aan de hand van de gezondheidsindex van oktober van het betreffende jaar, de referentie-index is die van oktober 2015. De eerste indexering zal gebeuren op 1 november 2016.
 • Bij herverhuring gedurende de negenjarige periode na toekenning van de premie, dient de premie-aanvrager een kopie van de nieuwe geregistreerde huurovereenkomst over te maken aan het woonloket, uiterlijk 3 maanden na het afsluiten van de nieuwe huurovereenkomst. De periode tussen het beëindigen van een overeenkomst en afsluiten van een nieuwe overeenkomst mag maximum 1 jaar bedragen. Elke nieuwe verhuring moet voldoen aan de maximale huurprijzen, zoals eerder vermeld.

 

De werken die in aanmerking komen zijn vastgesteld. Volgende categorieën komen in aanmerking:

 • Dakwerkzaamheden
 • Buitenschrijnwerk
 • Sanitair
 • Toestellen voor (water)verwarming
 • Elektriciteit
 • Vochtproblemen

 

Eigenaar-bewoners komen enkel in aanmerking voor de werken onder de categorieën Sanitair en Toestellen voor (water)verwarming. Eigenaar-verhuurders komen in aanmerking voor alle categorieën van werken.

Wat moet je meenemen?

Eigenaar-bewoners:

 • Gedetailleerde facturen (maximum 2 jaar oud!);
 • Aanslagbiljet personenbelasting (alle aanvragers) betreffende het inkomen van 3 jaar eerder;
 • Attest van de ontvanger van registratie betreffende de eigendommen;
 • Attest samenstelling van het gezin (Sociaal Huis of Gemeentehuis)
 • Eigendomsbewijs premiewoning (kopie akte of kadastrale legger Sociaal Huis of Gemeentehuis)
 • Attest kinderbijslag of invaliditeit (facultatief)

 

Eigenaar-verhuurders:

 • Gedetailleerde facturen (maximum 2 jaar oud!);
 • Eigendomsbewijs premiewoning (kopie akte of kadastrale legger Sociaal Huis of Gemeentehuis)
 • Geregistreerde huurovereenkomst
 • Bewijs domiciliëring bewoners (Sociaal Huis of Gemeentehuis)
 • Conformiteitsattest (sociaal Huis)
Extra informatie

Energiesparen

Bouwen en wonen

Premiezoeker

 

Stap 1:

Onderzoek

Voor eigenaar-verhuurders kan voor de werken een woningonderzoek worden aangevraagd. Zo is duidelijk welke gebreken dienen weggewerkt te worden om tot een conforme woning te komen.

Voor de subsidiëring van werken onder de categorie sanitair, bent u verplicht een vooronderzoek aan te vragen. Zo kan worden vastgesteld dat effectief nog geen toilet, bad of douche aanwezig is in de woning. Dit geldt voor zowel eigenaar-bewoners als eigenaar-verhuurders.

Na uitvoering van de werken wordt door de eigenaar-verhuurder een conformiteitsonderzoek aangevraagd. Indien de woning conform is, wordt een conformiteitsattest uitgereikt door het gemeentebestuur.

Stap 2:

Aanvraag

Je dient de schriftelijke aanvraag in met alle nodige bijlagen bij het woonloket.

Na ontvangst van de schriftelijke aanvraag onderzoekt het woonloket het dossier en adviseert het College.

Stap 3:

Beslissing en kennisgeving

Het College neemt een beslissing tot uitbetalen van de subsidies voor de uitgevoerde werken. Bij een gunstige beslissing wordt de goedgekeurde subsidie uitbetaald.

Indien de bepalingen van dit reglement of andere wettelijke bepalingen niet werden nageleefd, wordt de subsidie niet uitbetaald of teruggevorderd indien de betaling reeds gebeurde.

U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Belangrijke opmerkingen

 • Indien een eigenaar-verhuurder niet langer voldoet aan de voorwaarden in het reglement of in geval van verkoop binnen de 9 jaar na toekenning van de premie, dient deze integraal terugbetaald te worden.
 • Alle verbintenissen vervallen bij overlijden van de premie-aanvrager, bij onteigening of volledige vernieling van de woning.
 • Binnen een periode van 10 jaar kan voor dezelfde woning slechts één maal een gemeentelijke renovatiepremie worden aangevraagd.
 • De premie is niet cumuleerbaar met een eventueel eerder verkregen gemeentelijke aankooppremie voor een eerste woning.

Stap 4:

Premie

De premie bedraagt 30 procent van de aanvaarde facturen betreffende de uitgevoerde renovatiewerken, met een maximum van:

 • 500 euro voor eigenaar-verhuurders indien op het conformiteitsattest betreffende de premiewoning tussen 9 en 14 strafpunten staan vermeld;
 • 1000 euro voor eigenaar-verhuurders indien op het conformiteitsattest betreffende de premiewoning tussen 1 en 8 strafpunten staan vermeld;
 • 1500 euro voor eigenaar-bewoners en eigenaar-verhuurders indien op het conformiteitsattest betreffende de premiewoning 0 strafpunten staan vermeld.