Drankvergunning - aanvraag

Om alcoholische dranken te verkopen heb je een “handelaarsvergunning alcohol” nodig. Het maakt niet uit of je een groothandel of kleinhandel bent. De handelaarsvergunning alcohol vraag je aan bij de dienst Douane en Accijnzen. Je kan hiervoor ook terecht bij je ondernemingsloket. Ook dan kan de gemeente je nog om een bewijs van goed gedrag en zeden vragen en eventueel om een speciale vergunning voor “verkoop van sterke dranken”.

Wie drank wil schenken voor verbruik ter plaatse*, moet beschikken over een 'vergunning sterke of gegiste dranken'. Deze vergunning vraag je aan via de gemeente bij de dienst ondernemen. Download het aanvraagformulier en bezorg het terug aan de dienst ondernemen met alle nodige documenten.

Als alle bijlagen in orde zijn, wordt het dossier doorgestuurd naar de dienst MIFIN van PZ Vlas. Zij doen een moraliteitsonderzoek. Van zodra het resultaat van het moraliteitsonderzoek gekend is, wordt het dossier voorgelegd op de eerstvolgende vergadering van het College van Burgemeester en Schepenen.

*Er wordt een uitzondering gemaakt voor occasionele gebeurtenissen of evenementen (deze zijn onderworpen aan andere voorwaarden).

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?
 • Ingevuld aanvraagformulier
 • Ondertekende versie overlastconvenant
 • Kopie elektronische identiteitskaart
 • Kopie aanvraag aan FAVV (Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen)
 • Kopie huurcontract of eigendomsakte
 • Bewijs van verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing
 • Recent uittreksel uit het strafregister waarop duidelijk vermeld staat dat het dienstig is voor (her)opening van een drankslijterij en/of vergunning sterke drank van
  • Uitbater
  • Personen die aan de exploitatie van de slijterij