Verandering regelgeving inzamelen van restafval bij bedrijven

Gepubliceerd op Maandag 30 augustus 2021

Als inzamelaar, handelaar of makelaar (IHM) van afvalstoffen heb je een bijzondere positie in de afvalketen. Enerzijds heb je een direct contact met klanten die hun afvalstoffen correct moeten aanbieden, anderzijds bepaal je voor een groot deel hoe de afvalstoffen verder verwerkt zullen worden. Het ‘Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen’ (Vlarema) bepaalt heel specifieke regels daarover. Sinds kort zijn de regels verder uitgebreid en verduidelijkt. Die regels moeten ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk aan de bron selectief wordt ingezameld en de restfractie zo klein mogelijk blijft.

De belangrijkste regels wat betreft het inzamelen en verwerken van bedrijfsrestafval staan in het Vlarema, meer bepaald in afdeling 5.5. “bepalingen over het beheer van bedrijfsrestafval”. Ook in hoofdstuk 6 vindt u een aantal artikels die betrekking hebben op het bedrijfsrestafval, in het bijzonder artikel 6.1.1.4. Tot slot is ook het verbrandingsverbod in artikel 4.5.2 relevant.

De meeste nieuwe regels gaan in vanaf 1 september 2021.

De regels zijn in de eerste plaats belangrijk voor elke IHM van bedrijfsrestafval. Ook wie als vergunde verwerker bedrijfsrestafval op de site opslaat of nasorteert wordt door de regelgeving gevat. Ook voor eindverwerkers is de wetgeving belangrijk.

Meer info

Brochure OVAM