Stormschade - wateroverlast - schade bij onweer

Belangrijke tips in geval van stormschade

Indien u zelf schade hebt ondervonden ten gevolge van de storm is het belangrijk om de volgende tips in acht te nemen.

Maak een inventaris van de schade

Maak foto’s van de schade voor een eventuele aangifte bij de verzekering en om de vergoedingsprocedure te versnellen. Hou de beschadigde goederen bij mocht een expertise nodig zijn. Zoek de bewijsstukken van de aankoop van de beschadigde goederen op (originele facturen, garantiecertificaten, foto's) die je de verzekering kan overhandigen. Hoe completer je dossier, des te sneller de schade zal geregeld zijn.

De brandverzekering dekt storm altijd

De waarborgen storm en overstroming zijn verplicht opgenomen in de brandverzekering voor woningen en kleine handelszaken.

Onder storm moet verstaan worden: de orkanen en stormwinden die binnen een straal van 10 km rond het aangeduide gebouw vernieling, breuk of beschadiging veroorzaken aan: hetzij tegen deze winden verzekerbare constructies, hetzij andere gelijkaardige goederen, ofwel op het dichtst bijgelegen waarnemingsstation van het Koninklijk Meteorologisch Instituut een topsnelheid van minstens 100 km per uur bereiken.

Lees op de website van de Federale Overheidsdienst Economie (rubriek verzekeringen) alle details over de verplichte dekking van stormschade in brandverzekeringspolissen.

De storm heeft uw voertuig beschadigd

Geef het schadegeval zo snel mogelijk aan bij jouw omnium autoverzekeraar, ook al is het mogelijk dat een derde aansprakelijk is. Zelfs in polissen met een beperkte omnium zijn de "natuurkrachten" een standaardwaarborg.

Het kan zijn dat u aansprakelijk bent

Behalve bij overmacht (extreem hevige winden, blikseminslag,...) kan je aansprakelijk zijn als de storm schade toebrengt aan derden. Als het om een gebouw gaat, bevat je brandverzekering een luik "aansprakelijkheid". Voorbeeld: Men verwijt je een gebrek aan voorzorg omdat jouw dak in slechte staat was of omdat een tak van jouw boom die op de straat gevallen is, rot was. Als je bij een rukwind de controle over je voertuig verliest en schade veroorzaakt, dan zal je aansprakelijkheidsverzekering auto die schade ten laste nemen.

U bent het slachtoffer van nalatigheid

Voorbeeld: tijdens een storm raak je gewond door een vallende dakpan. Het kan zijn dat de eigenaar van die dakpan aansprakelijk is. Raadpleeg jouw rechtsbijstandsverzekeraar - via een aparte of ingebouwde waarborg - om je te helpen een vergoeding te krijgen.

Je leest er alles over in onze brochure over de rechtsbijstandsverzekering.

De storm heeft uw tuin beschadigd

Voor de tuin gelden specifieke voorwaarden. Afsluitingen van de tuin en tuinhuisjes zijn meestal wel gedekt, weliswaar binnen bepaalde vergoedingslimieten.

Alles over de brandverzekering en de uitbreidingen daarop leest u in onze brochure over de brandverzekering

 

 

Wat te doen bij wateroverlast?

Bij dreiging van een overstroming:

 • Luister naar instructies van de overheid via radio en TV
 • Regel een veilige plek voor uw (huis)dieren.
 • Breng waardevolle spullen en apparatuur in veiligheid. Plaats ze waar mogelijk op een hogere verdieping.
 • Haal indien mogelijk uw gordijnen en tapijt weg en breng zoveel mogelijk meubels naar boven. Als dat niet kan, zorg dan dat ze niet tegen de muur staan om de droogtijd te versnellen.
 • Zet binnendeuren open of haal ze weg.
 • Schakel gas, water en elektriciteit uit. Haal alle stekkers uit elektrische apparaten.
 • Zorg dat chemicaliën veilig weggeborgen zijn.
 • Bescherm waar mogelijk uw huis tegen water met zandzakken.
 • Zet een afdichtingsplank in de deuraanslag en dicht af met silicone.
 • Parkeer uw auto op een veilige plaats.
 • Zorg dat losliggende voorwerpen in de tuin niet kunnen wegdrijven.
 • Zwembaden en vijvers zijn niet zichtbaar meer bij een overstroming. Markeer ze daarom goed.
 • Bekijk of mensen in uw omgeving extra hulp nodig hebben, denk ook aan mensen met een handicap, ouderen en mensen zonder bovenverdieping of zonder vervoer.

 Bij evacuatie:

 • Volg de instructies van de overheid.
 • Neem alleen mee wat u écht nodig hebt. Reservekleding, laarzen, medicijnen, ...
 • Sluit de hoofdkranen voor gas, elektriciteit en water af.
 • Sluit buitendeuren en ramen.
 • Volg de aangegeven routes.
 • Uw stad zorgt voor opvang, u kan ook naar familie of vrienden uitwijken.
 • Als u (om medische redenen) niet zelf kunt evacueren, neem dan contact op met de hulpverleningsdiensten.

 

 Als u niet kunt evacueren:

 • Volg de berichten via radio & TV en luister naar de instructies van de overheid.
 • Zoek een hoger gelegen plaats op. Afhankelijk van de situatie kan dit een bovenverdieping in uw huis zijn of een uitwijklocatie.
 • Zorg dat u niet opgesloten kan raken op zolder. Zorg desnoods voor gereedschap om het dak te openen.
 • Sluit buitendeuren en ramen.
 • Als u bijzondere hulp nodig heeft, neem dan contact op met de hulpverleningsdiensten. Volg hiertoe de instructies via radio (& TV)

  Na een overstroming:

 • Probeer niet door water te lopen of te rijden, 15 cm snelstromend water kan iemand al uit balans brengen.
 • Pas op voor onzichtbare objecten en gaten onder water.
 • Pas op voor verontreinigd water. Was uw handen met desinfecterende zeep als u in contact bent gekomen met water of afval.
 • Zorg dat uw huis schoon en droog is voordat u er in trekt zodat er geen gevaar is voor besmetting.
 • Verlucht en verwarm uw woning. Doe dit tegelijkertijd.
 • Zorg dat gas, water en elektriciteit onder professionele begeleiding worden aangesloten.
 • Leg schade vast op foto en/of film. Markeer het waterniveau op uw muren en controleer muren en plafonds op scheuren. Neem contact op met uw verzekeraar voordat u kosten maakt.
 • Pas uw woning aan en beperk zo de schade bij een eventuele volgende overstroming.

 

 Hevig onweer! Wat moet ik doen?

Schade door directe blikseminslagen komt geregeld voor. Maar bliksem is vaak ook onrechtstreeks de oorzaak van ongelukken, bijvoorbeeld wanneer personen die een wagen besturen of werktuigen hanteren, opschrikken of verblind worden. De gevaarlijkste schade die een persoon kan oplopen door een blikseminslag is elektrocutie. Belangrijk daarbij is de grootte van de elektrische stroom en de weg die het volgt door het lichaam. De gevaarlijkste stromen vloeien langs vitale organen, zoals het hart of de hersenen.

Welke voorzorgen moet je nemen?

 • Trek alle stekkers van elektrische apparaten uit het stopcontact. Ontkoppel de telefoonaansluiting en de aansluitingen van de computer en de tv. Trek ook de stekker van het waterbed of het elektrische deken uit.
 • Sluit ramen en deuren.
 • Haal alles binnen wat de wind kan wegblazen.

Hoe zie je het onweer aankomen?

Kijk naar de wolken. Kleine wolkenplukken met torentjes zijn een aanduiding dat onweders later op de dag kunnen volgen. Wolken met een sterke verticale zuilvormige ontwikkeling kondigen aan dat er zometeen of in de buurt onweer mogelijk is. De donder is zelden verder dan 10 km hoorbaar. Een sissend geluid wijst op onmiddellijk bliksemgevaar.

Om in te schatten hoe ver het onweer is, is er de 10-secondenregel is. Je telt het aantal seconden tussen flits en donder en deelt dit door drie. De uitkomst is ongeveer de afstand in kilometers. Tel je 10 seconden of minder, dan is de bui gevaarlijk dichtbij en zoek je beter een veilige schuilplaats.

Waar moet je schuilen?

 • In een gebouw, weg van de ramen. Het licht van de bliksem is immers bijzonder fel en een nabije inslag kan je verblinden. Bushokjes, carports, open schuilplaatsen en dergelijke bieden geen enkele bescherming.
 • Op de camping: ga niet schuilen onder een tent. Een metalen caravan is wel een goede schuilplaats. Sluit goed ramen en deuren en koppel de elektriciteitsleiding los.
 • In een auto met metalen koetswerk en dak (dus geen cabrio), waarvan alle metalen delen onderling verbonden zijn. Die fungeert dan als de zogenaamde kooi van Faraday. Hou wel alle ramen en deuren gesloten. Als de bliksem inslaat merk je daar in de auto weinig van, afgezien van een enorme knal en mogelijke schade aan elektronische apparatuur.
 • Blijf uit de buurt van stromend water in de woning. Ga zeker niet douchen.

Wat als je je buiten bevindt?

 • Personen of voorwerpen die boven de omgeving uitsteken lopen het grootste risico rechtstreeks getroffen te worden. Je loopt dus vooral gevaar als je in een open veld loopt. Probeer in dat geval op een veilige plaats beschutting te zoeken en als dat niet mogelijk is, neem dan de veiligheidshouding aan: ga gehurkt op je tenen zitten, sla de armen om de knieën, het hoofd zo laag mogelijk, de handen over de oren en de voeten tegen elkaar. Ga nooit plat op de grond liggen. Hurk indien mogelijk in een greppel.
 • Blijf uit de buurt van hoge bomen, lantaarnpalen, torens en hoogspanningsleidingen. Dit geldt ook voor metalen voorwerpen als tentstokken, fietsen en hengels. Blijf op minstens 3 meter afstand van hekwerken of afrasteringen.
 • Als je in het bos bent, zoek dan een groepje lage bomen in het laagste deel van het terrein. Ga nooit onder een alleenstaande boom staan!
 • Gebruik in geen enkel geval een paraplu.
 • Bij zwemmen of varen: ga zo snel mogelijk uit het water, ook uit overdekte zwembaden. Dit geldt ook voor duikers en surfers.
 • Als je op een fiets, brommer of motor zit of aan het paardrijden bent, stap dan zo snel mogelijk af en ga schuilen.
 • In groep loop je een groter risico op blikseminslag. Blijf dus niet bij elkaar, maar zoek beschutting of hurk verspreid van elkaar op minstens 2 meter afstand.
 • Staak onmiddellijk elke buitensportbeoefening. Loop zeker niet rond met vislijnen, golfsticks of een jachtgeweer.

Wat moet je doen bij een ongeval?

 • Als je getroffen wordt door de bliksem, zijn de meest voorkomende fysiologische gevolgen brandwonden, geheugenverlies, bewusteloosheid, verlamming, hartstilstand of fibrillatie en het stilvallen van de ademhaling.
 • Het geheugenverlies verdwijnt volledig na enkele uren en de bewusteloosheid kan enkele minuten tot enkele uren duren. De verlamming treft meestal slechts de benen en soms de armen. Ze duurt maximum één dag en er werden tot nu toe nog geen blijvende verlammingen vastgesteld.
 • Iemand die getroffen werd door de bliksem is niet elektrisch geladen en mag zonder gevaar aangeraakt worden voor het toedienen van de eerste hulp.
 • Indien het slachtoffer niet meer ademt, betekent dit nog niet dat hij of zij dood is. Van alle personen die door de bliksem getroffen worden, overlijdt slechts één op drie. In veel gevallen waar snel een langdurige hartmassage en kunstmatige ademhaling werden toegepast, overleefde de getroffene. Bel in ieder geval de hulpdiensten (100 of 112 als je een gsm gebruikt) en omschrijf kort en duidelijk het voorval en de juiste plaats.
 • Biedt de eerste hulp (mond-op-mond-beademing, verzorging brandwonden) in afwachting van overbrenging naar het ziekenhuis.

 

Wat bij schade na onweer?

Heeft u schade geleden, dan hoeft u alvast niet te wachten om zélf in actie te schieten.
Samengevat raden we u aan om volgende stappen te zetten.

Stap 1= melding bij uw verzekeraar

Particulieren en ondernemers moeten in de eerste plaats contact opnemen met hun brandverzekeraar. De brandverzekering dekt de meest voorkomende natuurrampen en het is de verzekeraar die zal vergoeden. 

 

Stap 2 = melding bij de gemeente Kuurne

In sommige gevallen kan men ook beroep doen op het Vlaams Rampenfonds. Hiervoor moet het schadefeit erkend worden door de Vlaamse Regering als algemene natuurramp. 

De gemeente Kuurne verzamelt alle informatie (aantal schadegevallen, soort schade, raming schade,..). We kunnen daarbij uw hulp gebruiken.

 

Volgende gegevens hebben we nodig:

 • naam, adres, telefoonnummer, emailadres
 • korte omschrijving van de geleden schade
 • foto’s van de schade
 • een raming van de kosten

 

Registratie als schadelijder bij de gemeente Kuurne is aangewezen maar niet verplicht. 

Wie deze informatie tijdig bezorgt aan de gemeente, wordt verder op de hoogte gehouden. Bij een eventuele erkenning als ramp zullen de nodige documenten automatisch bezorgd worden.

U kan deze gegevens doormailen naar de ambtenaar noodplanning Andy Deprez, andy.deprez@kuurne.be .

 

Info voor land- en tuinbouwers:

Land- en tuinbouwers die schade leden, kunnen de samenkomst van de schattingscommissie aanvragen. De aanvraag kan per mail (jeanmarie.ongenaert@kuurne.be) of telefonisch (056/737.146).

 

Verder verloop erkenning van de natuurramp:

De gemeente Kuurne bezorgt de verzamelde informatie aan het Vlaams Rampenfonds.

Het Vlaams Rampenfonds verzamelt alle wetenschappelijke en financiële informatie die nodig is om een dossier samen te stellen. De minister-president legt het erkenningsdossier aan de Vlaamse Regering voor, die beslist over de goedkeuring.

Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.  

Als de ramp officieel erkend wordt, zullen de aanvraagformulieren gepubliceerd worden op de gemeentelijke website. Wie een raming van kosten gemeld heeft bij de gemeente, ontvangt automatisch het aanvraagformulier.

Daarna heeft u drie maanden tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om een schadedossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds. Het Vlaams Rampenfonds behandelt uw aanvraag in opdracht van de gouverneur van de provincie waar de schade geleden werd. De gouverneur beslist over de vergoedingen.

Voor meer informatie hierover verwijzen we naar www.rampenfonds.be .

 

Iemand die zich nu niet meldt kan later, eens de ramp officieel erkend is, nog beroep doen op het rampenfonds, op voorwaarde uiteraard dat de gemeente opgenomen is in de omschrijving van het rampgebied.

 

Dient u snel zaken te herstellen (lekkend dak of andere schade die niet kan wachten op herstel), maak dan een zorgvuldige beschrijving en hou alle documenten die te maken hebben met deze herstelling (offertes, beschrijvingen, facturen) zorgvuldig bij.

 

 

Aangemaakt op: 02/06/2015