Maatregelen waterschaarste

West-Vlaanderen wordt na 2017 en 2018 opnieuw getroffen door grote droogte. Een 'provinciaal droogteoverleg' onder leiding van de gouverneur coördineert de aanpak tijdens een droogteperiode. Sedert het  'provinciaal droogteoverleg' van 10 juli 2019 zijn er beperkende maatregelen van kracht.

Deze maatregelen zijn nodig om de goede ecologische toestand van de waterloop te garanderen en/of niet verder achteruit te laten gaan door bijkomende afname van water. Als het debiet of de hoeveelheid water in de waterlopen verder achteruit gaat, ontstaat er o.m. een zuurstofgebrek waardoor vissen sterven en/of het leven in het water structureel verstoord wordt. De kwaliteit van het oppervlaktewater vormt evenzeer een aandachtspunt. Als deze kwaliteit nog verder daalt, is het niet langer geschikt als drinkwater voor vee.

Op 24 juli 2019 werd via een politiebesluit een captatieverbod ingesteld. Dit betekent dat er een verbod komt om water te capteren uit:

  • Alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen (met uitzondering van de Oostkustpolder en de Nieuwe Polder Blankenberge)
  • De afgesneden meanders van de Leie en de Schelde in West-Vlaanderen

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat, en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Er worden (voorlopig) geen beperkingen opgelegd voor het gebruik van water. Gewassen (en ook sportvelden) beregenen kan dus wel, maar enkel uit andere waterbronnen dan de waterlopen. Er wordt wel aangedrongen om efficiënt en zuinig met water om te springen.

Op sommige bevaarbare waterlopen en kanalen is er wel nog captatie mogelijk mits voorafgaande toelating door de Vlaamse Waterweg (https://www.vlaamsewaterweg.be/watercaptaties) op de hiertoe aangewezen captatieplaatsen. Let wel, op het Kanaal Roeselare-Leie geldt op verschillende plaatsen een bijkomend verbod als gevolg van blauwalgen.

Op de naleving van dit politiebesluit zal streng worden toegezien.

Vragen over deze maatregelen?

Neem contact op via waterschaarste@west-vlaanderen.be of 050 403 560

Meer info