Hoe tevreden ben jij van Kuurne?

Gemeentemonitor, what's in a name?

De nieuwe Gemeentemonitor en Stadsmonitor van Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en Statistiek Vlaanderen geven de leefomstandigheden en de tevredenheid van de inwoners van Kuurne weer. Dit wordt iedere keer afgetoetst met gemiddelde cijfers in Vlaanderen. Op die manier hebben we een objectieve graadmeter of Kuurne goed scoort of niet t.o.v. het Vlaams gemiddelde.

Basis rapport

De cijfers van 2017 zijn gebaseerd op cijfers uit geregistreerde databanken (vb. inwonersaantallen, woningprijzen, aantal ondernemingen, ...), aangevuld met bevragingen die uitgevoerd werden bij een representatief staal van onze inwoners in het voorjaar van 2017. 

Indicatoren

Ongeveer een 100-tal omgevingsindicatoren worden in beeld gebracht, onder meer demografie, wonen en woonomgeving, mobiliteit, natuur en milieu en energie, cultuur en vrije tijd, overheid, armoede, samenleven, onderwijs en vorming en zorg en gezondheid.

Belangrijkste resultaten

Demografie

Het inwonersaantal van Kuurne groeit gestaag. Het voorbije decennium groeide de bevolking aan met 5%. Vooral de leeftijdsgroep 20-64 jaar groeide sterk in Kuurne. De leeftijdsgroep 65+ is omvangrijker dan in het gemiddelde in Vlaanderen. Het totaal aantal vreemdelingen t.o.v. het totaal aantal inwoners verdubbelde het voorbije decennium (4,5%). Dit blijft wel laag t.o.v. het gemiddelde in Vlaanderen. Het aantal huishoudens steeg tot 5594, een stijging van 7% het voorbije decennium, wat aansluit bij het Vlaams gemiddelde. Zoals we al weten, scoren we heel hoog op gebied van bevolkingsdichtheid (1321inwoners/km²), zowat het drievoudige t.o.v. Vlaanderen.

Ruimte

Zowat 58% van de bebouwde opp. zijn woningen, 33% heeft een economische functie en 9% een welzijns- en recreatiefunctie.  Deze laatste twee zijn hoog t.o.v. het Vlaams gemiddelde.

Wonen en woonomgeving

93% is tevreden over hun woning in Kuurne, wat meer is dan het Vlaams gemiddelde. We willen wel meer zicht op groen vanuit de woning.

Maar liefst 83% is tevreden over onze gemeente en is er fier op. Dit ligt 10% boven het Vlaams gemiddelde. We wonen ook meer dan gemiddeld graag in Kuurne. De score m.b.t. de energiezuinigheid van onze woningen (zonnepanelen, energiezuinige ketel, zonneboiler, ...) sluit aan bij het Vlaams gemiddelde.

We zijn ook meer dan gemiddeld tevreden over de netheid van onze straten en voetpaden in de buurt. Onze woningen zijn ook betaalbaar t.o.v. het Vlaamse gemiddelde (% gezinsinkomen). We beschikken over een pak meer sociale huurwoningen dan het Vlaams gemiddelde. De verkoopprijzen van bouwgrond liggen wel een pak hoger (178 euro/m²) dan het Vlaams gemiddelde, de groei is wel vergelijkbaar met de Vlaamse stijging van bouwgrondprijzen.

Mobiliteit

96% beschikt over minstens één wagen of bromfiets, 88% over minstens één (elektrische) fiets), wat aansluit bij het Vlaams gemiddelde. We zijn ook meer dan gemiddeld tevreden over het openbaar vervoersaanbod in de buurt (77%) en de algemene fietsveiligheid (61%). 63% vindt ook dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor bewoners. Het dominant vervoersmiddel voor ons woon-werk of woon-schoolverkeer sluit aan bij het Vlaams gemiddelde. We verplaatsen ons wel meer met de fiets en minder met het openbaar vervoer t.o.v. de gemiddelde Vlaming. Het aantal verkeersongevallen (61) ligt wel een pak hoger dan het Vlaams gemiddelde, dit heeft wellicht te maken met de hoge bevolkingsdichtheid.

Natuur, milieu en energie

Belangrijk aandachtspunt voor Kuurne blijkt het aanbod aan groen in de buurt en in de gemeente. Daar scoren we lager dan het Vlaams gemiddelde. We zijn tevreden over de natuur- en groenvoorzieningen maar het kan nog beter. Gemiddeld 12 keer per jaar bezoeken we een bos, park of groenzone in Kuurne.

Cultuur en vrije tijd

De helft van onze inwoners geeft aan minstens wekelijks aan sport te doen. 88% is tevreden over de sportvoorzieningen in onze gemeente, wat 20% hoger ligt dan het Vlaams gemiddelde. 63% geeft wel aan nooit gebruik te maken van de sportvoorzieningen in de eigen gemeente. We zijn ook meer dan gemiddeld tevreden over de recreatievoorzieningen en culturele voorzieningen in Kuurne.

Het aandeel bibliotheekbezoekers bleef gelijk de voorbije acht jaar, wat zeer sterk is in vergelijking met het Vlaams gemiddelde. Ruim 20% van onze inwoners zijn lid van de bib. 1 op de 2 jongeren onder de 15 jaar zijn lid van onze bib!

78% vindt dat er voldoende speelvoorzieningen zijn in onze gemeente en 69% vindt dat er voldoende geschikte plekken zijn voor de jeugd. Beide cijfers liggen een kleine 20% hoger dan het Vlaams gemiddelde. Hetzelfde geldt voor de activiteiten voor ouderen (86%).

82% is tevreden over het aanbod winkels in de buurt en de shopping- en winkelvoorzieningen, opnieuw 20% scoren we meer dan het Vlaams gemiddelde. Het aanbod aan restaurants en eetcafés kan nog beter, over de uitgaansgelegenheden scoren we opnieuw zeer goed.

Overheid

86% is tevreden over de informatie die ze ontvangen over activiteiten, wat 10% hoger ligt dan het gemiddelde in Vlaanderen. We zijn ook meer dan gemiddeld tevreden over de informatie die we ontvangen over beslissingen en initiatieven over, in en door de gemeente. We scoren gemiddeld op tevredenheid over loketvoorzieningen (74%). 79% is tevreden over de algemene dienstverleniing en digitale dienstverlening.

Er heerst ook meer dan gemiddelde (66% t.o.v. 47%) tevredenheid over de inspanningen die de gemeente levert om inwoners te consulteren bij veranderingen. 59% vindt dat het gemeentebestuur op een goede manier omspringt met de vragen van inwoners (15% meer dan Vlaams gemiddelde). We hebben ook meer dan gemiddeld vertrouwen in het gemeentebestuur en de politie.

Armoede

De kansarmoede-index sluit aan bij het Vlaams gemiddelde, 12%. Het aandeel inwoners met betalingsmoeilijkheden bedraagt 4%, dat is 5% lager dan het Vlaams gemiddelde.

Samenleven

Het aantal geregistreerde diefstallen bleef globaal gezien gelijk de voorbije 6 jaar en ligt net onder het Vlaams gemiddelde. Het aantal gewelddadige misdrijven tegen eigendom is wel gehalveerd de voorbije zes jaar en ligt eveneens onder het Vlaams gemiddelde. 60% geeft aan voldoende contact te hebben met buurtbewoners en 84% vindt het aangenaam om in hun buurt met mensen te praten. De helft vindt dat de verschillende culturen goed samenleven in hun gemeente, wat aansluit bij het Vlaams gemiddelde. 86% voelt zich nooit of bijna nooit onveilig in de buurt.

Onderwijs en vorming

97% vindt dat er voldoende aanbod is aan kleuter en lager onderwijs in onze gemeente, 95% is tevreden over onze onderwijsvoorzieningen. Dit ligt een pak boven het Vlaams gemiddelde.

De werkloosheidsgraad ligt lager dan het Vlaams gemiddelde: 5,6%.

Zorg en gezondheid

82% vindt dat er voldoende kinderopvangcapaciteit is in onze gemeente en is er tevreden over. Hetzelfde geldt voor onze gezondheidsvoorzieningen en onze ouderenvoorzieningen.

Bekijk de volledige gemeentemonitor Kuurne hier.

Aangemaakt op: 20/03/2018