Kappingen in Heulebeekdomein en Groene Long

Tijdens de komende jaren zullen er ’s winters hier en daar bomen worden gekapt in het Heulebeekdomein, met toestemming (kapvergunning) van het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos). Deze kappingen gebeuren om verschillende redenen:

  • Hakhoutbeheer in de houtkant tussen Beeklaan en Veldmaarschalk Montgomerystraat, waarbij de opgaande bomen worden afgezet, waarna ze vanuit de hakhoutstoof nieuwe uitlopers maken.
  • Veiligheidskappingen, waarbij potentieel gevaarlijke (dode bomen langs wandelpad) of hinderlijke bomen (overhangend over tuinen) verwijderd worden.
  • Dunningen, met als doel in te grijpen in de concurrentie tussen bomen of om open ruimtes open te houden of te verruimen ten voordele van andere dan bosvegetatie (poelen, zeggeveld, ruigtes, moeras- of hooilandvegetatie, …).
  • Exotenbeheer, waarbij vooral de Italiaanse populieren worden aangepakt. Deze meestal zeer uit de kluiten gewassen, snel groeiende bomen zullen mogelijks deels een ecologische velling ondergaan, waarbij de kruin verwijderd wordt en de stam blijft staan ten behoeve van holenbroeders zoals spechten.

Het is dus geenszins de bedoeling om zomaar lukraak bomen te kappen. Het gaat om weloverwogen keuzes die de biodiversiteit van het domein ten goede moeten komen.

Dunning (Heulebeekdomein, 2008)

Ook in de Groene Long worden jaarlijks dunningen uitgevoerd in een deel van het bos, conform het goedgekeurd parkbeheerplan. Het bosgebied is verdeeld in een aantal zone’s, waarin om de vijf jaar teruggekomen wordt voor een dunning.

Dunningen zijn noodzakelijke ingrepen in bosbestanden om (onder meer):

  • De concurrentieverhoudingen tussen de bomen te begeleiden. Als in een (te) dicht aangeplant bos niet gedund wordt, groeien de bomen stakerig op en krijgen ze minder kansen om dikker te worden en een mooie kroon te vormen.
  • Zogenaamde toekomstbomen (bomen die oud mogen worden) vrij te stellen en optimale kansen te geven.
  • Meer licht op de bodem te laten doordringen en zo de natuurlijke verjonging van bomen en struiken meer kansen te geven en een gevarieerde struik- en kruidlaag te ontwikkelen.

Het hout van deze dunningen blijft deels in het bos achter in de vorm van liggende stammen en takkenhopen om het volume dood hout in het bos te verhogen. Dood hout in verschillende vormen (dik, dun, liggend staand) is een onmisbaar onderdeel van het bosbiotoop en biedt nest-, schuil- en voedselgelegenheid voor heel wat organismen (vogels, insecten, paddenstoelen, …). Soms, waar voldoende ruimte is, wordt een grote boom wel eens geringd, waarbij een strook schors wordt verwijderd en de boom langzaam sterft.

In de verspreide kleinere bosjes en struwelen wordt hakhoutbeheer gevoerd.

Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan de bosranden, waarin waar mogelijk gestreefd wordt naar een geleidelijke overgang van een kruidige vegetatie, via struikvegetatie (zoom-mantel) naar het eigenlijke hooghout. Bos(rand)vlinders bijvoorbeeld varen er wel bij.

Hakhout van els en wilg (Groene Long, 2012)

Het langs paden of bosrand opgestapeld (vers gekapt) hout mag, tenzij anders vermeld, door de omwonenden van de Groene Long worden meegenomen na de werkuren. Enkel kruiwagens zijn toegelaten op het fietspad of in het park.

Vragen of opmerkingen?

groene.long@kuurne.be of 0476 93 68 71