Kuurne investeert 275 000 euro in een coronafonds

Gepubliceerd op Vrijdag 19 juni 2020

Tijd en ruimte voor een gezonde gemeente

Groepsfoto gemeenteraad

De gemeenteraad van Kuurne beslist 275000 euro, 20 euro per inwoner, te investeren in een duidelijk plan die tijd en ruimte biedt voor het leven na de corona-crisis. Bovendien investeren de hogere overheden (Federaal, Vlaanderen en de provincie) voor extra middelen voor bijna 250 000 euro. Kuurne zal dus alles samen meer dan 500 000 euro maatregelen nemen

Hiervoor kiezen we als gemeente voor een duidelijke strategie met het oog op structurele maatregelen. We kiezen voor een heropleving van diverse sectoren. Perspectief bieden aan elke Kuurnenaar.

De gemeenteraad verbindt zich ertoe het Corona-fonds te besteden aan acties en maatregelen die lokaal het verschil maken. Hiervoor werken we op korte en lange termijn binnen 5 domeinen.

 1. Tijd en ruimte voor lokale economie en koopkracht
 2. Tijd en ruimte voor armoede, zorg en welzijn
 3. Tijd en ruimte  voor sport, cultuur, jeugd, vrije tijd en evenementen
 4. Tijd en ruimte voor onderwijs en kinderopvang
 5. Tijd en ruimte voor veiligheid in al zijn aspecten

De gemeenteraad richt daarom participatieve werkgroepen per beleidsdomein op. Deze groepen worden mee getrokken vanuit vertegenwoordigers van de betrokken diensten. De controle op de financiële haalbaarheid en praktische uitvoering wordt door het managementteam en het college van burgemeester en schepenen opgevolgd.

De middelen worden gehaald uit de spaarpot (beschikbaar budgettair resultaat) van circa 1 100 000 euro. Het alloceren van 275000 euro naar het noodfonds maakt dat deze middelen niet gebruikt kunnen worden voor andere zaken. Het heeft geen effect op het financiële van het meerjarenplan. De geraamde plannen kunnen doorgaan. Wel naar uitvoeringstermijn zijn grotere projecten 3 tot 6 maanden verschoven.

Naar de toekomst toe zullen de gevolgen duidelijker zijn. Er zullen ook effecten nog merkbaar worden. Opflakkeren virus ? Minder inkomsten APB (aanvullende personenbelasting) – Eeen impact van 1 % betekent minderontvangst van 40 000 euro. Verkies inkomsten reclamedrukwerk ? Impact op leefloon ? Inkomsten zalen, drank, zwembad, cultuur,…. ? Impact

De gemeente Kuurne kiest voor een structurele strategie over de te besteden middelen en de opvang van de noden op korte termijn. Daarenboven faciliteren we de inwoners.

Werkwijze

Op 4 en 11 mei 2020 werd deze structuur uitgewerkt in overleg met alle fracties van de gemeenteraad. 4 werkgroepen kwamen bijeen en de werkgroep onderwijs en kinderopvang op 15 juni.

Het voorgestelde bedrag van 275 000 euro werd op de gemeenteraad bekrachtigd. De samenstelling van de werkgroepen en hun leden krijgen hierbij ook het mandaat van de gemeenteraad om voorstellen mee uit te werken.

Nadien komen deze werkgroepen op “eigen ritme” samen om alle maatregelen te finaliseren tegen eind oktober 2020.

De gemeente Kuurne is ervan overtuigd dat vele gevolgen van deze crisis op financieel, sociaal, persoonlijk gebied pas duidelijk zijn in het najaar. We willen hierbij dan ook monitoren wat de gevolgen zijn en hierop anticiperen. We kijken ook naar 2021 waar wellicht ook een tweede fase en een aanvulling van het coronafonds zal nodig zijn. Bovendien worden bovenlokaal ook heel wat middelen voorzien die in de uitwerking ervan lokale input vereist zal zijn.

Reeds genomen maatregelen en voorstellen

Tijd en ruimte voor lokale economie en koopkracht

 • De kooplokaalbon werd gestart – Elke inwoner van Kuurne kan maximaal 500 euro aankopen, maximaal 250 euro per handelaar.  De gemeente legt 20 % bij per aangekochte bon. Bovendien komen enkel handelaars/horeca in aanmerking die gedurende lange periode gesloten waren. Het bedrag wordt onmiddellijk aan de handelaar gestort. Tot 30 juni kan de Kuurnenaar de bonnen aankopen – bonnen geldig tot 31 december 2020 – voorziene budget / 60 000 euro
 • Terrassen XL – de gemeente stelt nadars en gepersonaliseerde doeken ter beschikking aan de horeca/frituren om een extra terras te maken. De doeken zijn beelden van Kuurne. Een politiereglement is hiervoor opgemaakt. – voorziene budget – 6500 euro
 • Tijdens de lockdown-periode werden handelaars, die open waren, ondersteund en begeleid – ook werd feestmateriaal gratis ter beschikking gesteld om zones af te bakenen.
 • Een bevraging via de gemeentelijke handelscommissie werd georganiseerd om na te gaan wat de eerste noden zijn en hoe men de toekomst ziet.
 • Niet factureren standgelden – inname openbaar domein (2 Kippenkramen)
 • Opschorten huur cafetaria zwembad
 • Aankoop ondernemersplatform via Leiedal
 • De kiosk wordt deze zomer opnieuw georganiseerd met aandacht veiligheid en ondersteunen horeca - voorziene budget 2020 – los van Corona

Voorstellen voor toekomst

 • Periode kooplokaalbon aankoop verlengen en meer promo (niet enkel digitaal)
 • Inventariseren gevolgen en noden in najaar
 • Energie – zelfstandigheden (mogelijkheden ?)
 • Meer borden met informatie bij handelaars ifv tweede golf
 • Onderzoek gerichte premies naar starters
 • Impact evenementen naar lokale economie – alternatieven
 • Brief sturen of  opbellen ondernemers en lokale economie met vraag hoe het met hen gaat en wat ze nodig hebben van ondersteuning

Tijd en ruimte voor armoede,zorg en  welzijn

 • Alle zorgactoren werden via gemeente, Fluvia en W13 voorzien van mondmaskers
 • WZC – permanente ondersteuning COVID–maatregelen – plaatsen wanden COVID-afdeling, regelmatig contact
 • Food-act : bij sturing en ondersteuning voedselbedeling
 • Telefooncentrale voor 80-plussers (herhaaldelijk opbellen) – inzet personeel sportdienst EN extramurale dienst
 • Onderzoek door BCSD gevraagd (impact op financiële ondersteuning – woonproblemen – huurachterstal)
 • Gerichte info en communicatie psychisch welzijn (naar jongeren) – familiaal geweld
 • Ondersteuning thuiszorg via vrijwilligerswerking (74 vrijwilligers)
 • Toetreding tot fonds ter bestrijding van uithuiszetting
 • Affiches en vlaggen #Kuurnehelpt – 1000 euro
 • Nieuwsbrieven op papier voor alle inwoners – 6000 euro
 • Oprichten pre-triagepunt in sporthal en ondersteunen huisdokters – 1000 euro

Voorstellen voor toekomst

 • Impact van corona verwachten we maar in Q3, Q4 en volgend jaar. Ook regionaal volgen we de ontwikkelingen sterk op in verschillende netwerkorganen (geestelijke gezondheid, eerstelijnszorg, incl. VAPH, OCMW’s …) We verwachten vooral een impact op alles wat schuldbemiddeling is en dit voor een groot stuk bij mensen die nog geen cliënt van het OCMW zijn.
 • We willen eerst een tijdje monitoren welke nieuwe uitdagingen er op ons af komen alvorens het fonds al vast te leggen. We verwachten ook een aantal omzendbrieven over extra fondsen die ter beschikking gesteld zullen worden van het OCMW.
 • We willen het coronafonds zoveel mogelijk op individuele basis inzetten. We hebben hier een goede en objectieve tool voor: REMI. Iedereen die in het sociaal huis langskomt wordt gescreend via REMI. Wie steun nodig heeft krijgt idealiter wat ze nodig hebben. Niet meer, niet minder. Een soort van algemeen subsidiereglement (bv. Stookolietoelage) bereikt vaak niet de juiste mensen. We moeten ook oog hebben voor een nieuwe groep van mensen die in de problemen komt.

Toch is dergelijk reglement met een deel van het fonds a priori niet uitgesloten, want:

 1. Haalbaarheid bij de medewerkers moet wel geborgd kunnen worden bij individuele steun.
 2. Een algemeen ‘subsidiereglement’ zou drempelverlagend kunnen werken en beperkt de werklast.
 • De toekenningsvoorwaarden voor maandelijkse vaste steun zijn momenteel streng om de werkloosheidsval te voorkomen. We bekijken of we deze moeten versoepelen
 • Vrijwilligerswerking uitwerken via “Give a day” (digitaal platform)
 • Communicatie en versterken en nieuwe initiatieven lage drempel sociaal huis (campagnes – ambassadeurs – sociale media - ….)
 • Huurachterstal en samenwerking gevolgen Corona met sociale huisvesting EGEH
 • Wijkwerking meer uitbouwen – nabuurschap
 • Alle maatregelen gemeente moeten aan een armoedetoets voldoen.

Tijd en ruimte voor jeugd, sport, cultuur, vrije tijd en evenementen

 • In de vrijetijdssector werd alles afgelast – Verenigingen konden kosteloos zalen annuleren
 • De evenementen werden allemaal geannuleerd tot 30 juni, erna beslissing organisatoren
 • Heropstart sport vanaf juni, zwembad 1 juli – verenigingsleven vanaf 1 (sport) en 8 juni (jeugd)
 • Jeugd – ondersteuning heropstart en begeleiden kampen
 • Alternatieve zomerprogrammatie (Kiosk en belpop-bonanzawandeling) – advertentie via staycation en communicatie
 • Ondersteunen organisaties en evenementen “coronaproof” organiseren
 • Publieke ruimte maximaal ingezet voor sport – jeugd
 • Speelstraten opnieuw lanceren, alternatief speelkoffers
 • Speelpleinwerking en sportkampen maximaal organiseren via veilige richtlijnen
 • Samen studeren mogelijk gemaakt
 • Gratis gebruik tennisterreinen en omnisportveld

Voorstellen voor toekomst

 • Naast een EHBO-koffer – een corona-koffer (handgel, digitale koortsthermometer, mondmaskers, ontsmetting, signalisatiemateriaal) voor kampen deze zomer
 •  Corona-koffer ter beschikking voor evenementen
 • Monitoren effect subsidies (inkomsten verlies, annulering evenement, wegvallen sponsoring, impact ezelsfeesten….) – er zal bij alle verenigingen een noodsubsidie moeten uitgewerkt zodat werking kan blijven bestaan. Steun Vlaamse regering kan hiervoor worden aangewend.
 • Diverse ondersteuningsmaatregelen bekijken (nieuw systemen vb 2 euro bijkomend per besteding vereniging of ikv trainersvergoedingen)             
 • Monitoren effect bepaalde doelgroepen (sociaal , kansengroepen…) welk effect – stimulerende maatregelen nodig ?
 • Alternatief organiseren : hoe? - Ondersteuning bieden
 • Subsidies – premie (kampvuurpremie) voor jeugdverenigingen die iets anders of meerdaagse organiseren en extra kosten hebben voor vervoer, sanitair …
 • Buitenspeelruimte en buitensportruimte (beachvolleyterrein of andere stimuleren en organiseren
 • Buurt -en straatcomités: iets uitwerken en ondersteunen naar logistiek en evt financieel
 • Opleiding organiseren – “Coronaproof” organiseren (webinar)
 • Gebruikershandleiding en gemakkelijke fiches gemeentelijke lokalen gebruiken
 • Joker voor elke vereniging (zaal gratis gebruiken of aan halve prijs) in 2021
 • Jaarhuur laten vallen voor alle verenigingen (jeugdcentra, Sporthal, culturele infra) – herberekenen
 • Wandelen en fietsen stimuleren

Tijd en ruimte voor veiligheid

Eigen werking diensten (bescherming personeel)

Acties zonder rechtstreekse kosten (eigen aan personeel)

 • Opmaak algemene richtlijnen/voorzorgsmaatregelen personeel
 • Opmaak richtlijnen voor heropstart diensten
 • Opmaak draaiboeken onderwijs
 • Invoeren telewerk
 • Invoeren werken op afspraak (recyclagepark/SH/gemeentehuis)

Acties met kosten

 • Aankoop handontsmetting (€2.745,43)
 • Aankoop wasbare / herbruikbare mondmaskers (€3.835,70)
 • Aankoop handschoenen poetspersoneel (€1.163,50)
 • Aankoop digitale afstandsthermometers onderwijs (€1.512,50)
 • Aankoop plexiwanden (€2.178,00)
 • Aankoop plexiwanden dienstwagens (€765,69)
 • Aankoop gelaatsschermen personeel (€477,47)

Algemene veiligheid (bescherming personeel en burger)

 • Aankoop reinigingsproducten voor ontsmetting (€2.098,43)
 • Aankoop vloerstickers gebouwen (€1.304,86)
 • Verdeling bewonersbrieven (€3.000)
 • Aankoop mondmaskers burgers (€22.322,69)
 • Verdeling mondmaskers burgers (€1.758,78)
 • Looplijnen markt
 • Ter beschikking stellen materiaal om zones af te bakenen (veiligheid)

Voorstellen voor toekomst

 • Opleiding organiseren – veiligheid en preventie
 • Inzetten gemeenschapswachten (informeren, preventief,…)
 • Aanpak familiaal geweld – bemiddeling (samen werken CAW, Pz vlas,…)
 • Mobiliteit (publieke ruimte fietsvriendelijk)
 • Wekelijkse markt en andere evenementen : looplijnen en duidelijke info
 • Gezondheidscampagne bij tweede golf, vaccinatie
 • De weekends – waar het kan verkeersvrij
 • Inventariseren draaiboeken en deze bekend maken aan verenigingen
 • Tussen komen in kosten extra infra – die nodig is om te organiseren (sanitair, extra ruimte …)
 • Premie voor werking sportverenigingen (tussenkomst trainers – scheidsrechters)
 • Retributies zalen sport evt in 2020 niet aanrekenen
 • Speelstraten veilig laten organiseren

Tijd en ruimte voor onderwijs en kinderopvang

 • Draaiboek uitgewerkt scholen
 • Regierol opvang en organiseren noodopvang
 • Mee inrichten en ter beschikking stellen materiaal en plannen scholen – bubbels
 • Communicatie naar alle leerlingen scholen
 • Overleg met alle basisscholen alle netten en secundair onderwijs
 • Intens opvolgen huiswerkbegeleiding ikv pre-teaching
 • Aankoop 40 Chromebooks (20 via Rotary)
 • Gratis opvang voorzien in Paasvakantie
 • Huis van het kind – aankoop materialen
 • Kinderopvang werd de gehele periode open gehouden en ondersteund

Voorstellen voor toekomst

 • Extra werken op doelgroep 10-11-12 jarigen (moeilijke leeftijd thuis)
 • Overschakelen van gewoon onderwijs naar pre-teaching – uit comfortzone (lessen voor de toekomst)
 • Ouders moeten ook ondersteund worden naar hoe ga ik om met pre-teaching – vorming
 • Extra ICT-licenties aankopen
 • Samen studeren ook voor lager onderwijs mogelijk maken
 • Investeren – leasing in IT voor personeel (leerkrachten hebben ook vaak verouderd IT-materiaal)
 • Extra ondersteuning ouderraden (heel wat verliezen door annulering schoolfeesten)
 • Monitoren werkingsbudget per school (veel extra’s aangekocht van preventie to t…) – tussenkomsten
 • Bevraging opstarten over de netten heen  (zeer gericht opstellen en naar doelgroepen)
 • Verdere scenario’s uitwerken – “wat als” leerkracht/leerling ziek wordt – bubbel
 • Wervingsreserve aanleggen stagiairs
 • Vorming leerkrachten – digitaal lesgeven
 • Speelpleinwerking op school
 • Huurkost kinderopvang De Kangoeroe (350 euro) laten wegvallen